مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران - نماد: دفرا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/04/11 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
ايرج فرهاديايرج فرهادي3731852462فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظف
احمد صالحي نيکاحمد صالحي نيک0041036328فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمد حسن واصفيمحمد حسن واصفي2062700458فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
محمد حسن حاتمي هنزامحمد حسن حاتمي هنزا4432102047فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا (سهامي خاص)10103137408اسماعيل روح الامين فاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
ايرج فرهادي