مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري - نماد: وصندوق

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/06/16 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
آزاد راه امير کبيرآزاد راه امير کبير10101245240سيدابوتراب فاضلسيدابوتراب فاضل1285725220نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري
بازرگاني صندوق بازنشستگي کشوريبازرگاني صندوق بازنشستگي کشوري10861519331حجت الله اسماعيليحجت الله اسماعيلي0943132800عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
صندوق بازنشستگي کشوريصندوق بازنشستگي کشوري14002720542اميرعباس حسينياميرعباس حسيني0059660848عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري آتيه صباسرمايه گذاري آتيه صبا10103137408احمد صيفي کارانمحمدعلي بهبهاني6629814991عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
طراحي مهندسي بهورطراحي مهندسي بهور10101244462محمدمهدي نواب مطلقمحمدمهدي نواب مطلق0043171737رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري