آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (اندوخته آميتيس)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت14:00مورخ1402/11/25در محلتهران-خیابان جردن-بالاتر از اسفندیار-نبش سعیدی-پلاک 158-طبقه چهارمبرگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق
  • سایر موارد