مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:شرايط جناب آقاي حميدرضا خسروي نايب رييس هيات مديره غير موظف ميباشند که اشتباها در فرم مربوط به تغييرات موظف درج شده بود که بدينوسيله اصلاح گرديد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مواد ويژه ليا - نماد: شليا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/05/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري توسعه سبز گلستانسرمايه گذاري توسعه سبز گلستان10102676319آرش فرهاديمحمدرضا محمدي4270588225رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
توان گستران عايقتوان گستران عايق10103312158علي منزويعلي منزوي0452713935عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
کيمياگر سديد پارسيکيمياگر سديد پارسي14004816291مليکا ميرزايي قميحميدرضا خسروي1293298174نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
آفتاب تجارت زرين کيش ايرانيانآفتاب تجارت زرين کيش ايرانيان10320422879احمد حيدرزادهاحمد حيدرزاده0039326020عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
راز داده پرداز قرنراز داده پرداز قرن14006297589محمود رشوندمحمود رشوند0061334847عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس