مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:نام ناظر و رييس جلسه در فرم مربوطه جابجا درج گرديده بود که اصلاح گرديد.(آقاي منزل آبادي ناظر جلسه و آقاي بشارتي رييس جلسه مجمع عمومي بوده اند).
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/06/31 شرکت سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر - نماد: وتوس

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1397/10/29 درمحل  سالن فردوسي هتل پرديسان واقع در مشهد، بزرگراه شهيد کلانتري، حدفاصل ميدان آزادي و ميدان جمهوري اسلامي جنب پرديس دانشگاه فرهنگيان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير87819950.98 %
شرکت توسعه رويان شهرباد(سهامي خاص)10024541611.14 %
شرکت آکام تجارت تيراژه(سهامي خاص)17609220019.57 %
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه18980602621.09 %
شرکت اکام گستر تيراژه27926254831.03 %
جمع75418818583.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي بشارتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباسعلي منزل آبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مرتضي پور مرعشي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابراهيم ماژاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايه331009اصلیسيد مرتضي پور مرعشي0044489201عضو هیئت مدیرهغیر موظفمعادل کارشناسي مديريت امور بانکي
توسعه رويان شهرباد408771اصلیعباسعلي منزل آبادي2121279237رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي عمران
آکام گستر تيراژه397378اصلیبابک جهان آرا0942864638عضو هیئت مدیرهغیر موظفدانشجو دکتري حقوق
آکام تجارت تيراژه397988اصلیعباس نويدي0600217485عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مالي
بازتاب سهام توس15915اصلیمحمدمقدوري3620934606نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد شهر سازي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۳۰,۲۱۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳۳۰,۷۳۵
تعدیلات سنواتی
(۲,۴۵۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۲۸,۲۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۷,۲۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۸۱,۰۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۱۱,۲۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۵۱۱)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۹,۷۳۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲۹,۷۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۸۰,۰۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۳
سرمایه
۹۰۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري سايه گسترسرمايهحقوقیسهامی خاص331009اصلی
توسعه رويان شهربادحقوقیسهامی خاص408771اصلی
آکام گستر تيراژهحقوقیسهامی خاص397378اصلی
آکام تجارت تيراژهحقوقیسهامی خاص397988اصلی
پردازش اطلاعات ايرانيانحقوقیسهامی خاص236394اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,500,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,000 800 به صورت ناخالص
سایر موارد:
اتخاذ تصميم راجع به تقسيم سود و اندوخته ها - ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.