icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران- کيش
سرمایه ثبت شده:
43,200
نماد:
گکيش
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
551053
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۲,۵۲۷ ۱,۲۳۰ ۱۰۵ پرداختنی‌های تجاری ۶,۸۵۳ ۴,۳۳۷ ۵۸
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۱,۴۶۶ ۴۵۲ ۲۲۴
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۳۶۴ ۲,۷۰۷ (۵۰) مالیات پرداختنی ۰ ۰ --
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳۰۶ ۵۱۵ (۴۱) سود سهام پرداختنی ۰ ۰ --
موجودی مواد و کالا ۰ ۰ -- تسهیلات مالی ۰ ۰ --
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۲,۱۱۴ ۰ -- ذخایر ۰ ۰ --
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۵۳۵ ۲ ۲۶,۶۵۰
جمع دارایی‌های جاری ۶,۳۱۱ ۴,۴۵۲ ۴۲ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۸,۸۵۴ ۴,۷۹۱ ۸۵
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۰ ۰ -- بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۱۲,۱۱۹ ۱۲,۱۱۹ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۰ ۰ --
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۷ ۷ ۰ تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۴۸,۹۷۶ ۴۱,۶۷۱ ۱۸ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۰ ۴۲ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- جمع بدهی‌های غیرجاری ۰ ۴۲ --
جمع دارایی‌های غیرجاری ۶۱,۱۰۲ ۵۳,۷۹۷ ۱۴ جمع بدهی‌ها ۸,۸۵۴ ۴,۸۳۳ ۸۳
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴۳,۲۰۰ ۳۲,۰۰۰ ۳۵
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۴,۴۴۸ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۳,۲۰۰ ۳,۲۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۳۶۶ ۳۶۶ ۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۱۱,۷۹۳ ۱۳,۴۰۲ (۱۲)
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۸,۵۵۹ ۵۳,۴۱۶ ۱۰
جمع دارایی‌ها ۶۷,۴۱۳ ۵۸,۲۴۹ ۱۶ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۶۷,۴۱۳ ۵۸,۲۴۹ ۱۶