icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه تجارت نو
سرمایه ثبت شده:
1,570,000
نماد:
بنو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
661101
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱,۱۴۴,۱۰۷ ۵۶۳,۱۹۵ ۱۰۳ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۳۴۸,۵۸۹ ۲۳۸,۹۱۳ ۴۶
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۵,۹۴۰,۳۰۴ ۳,۳۱۰,۹۸۰ ۷۹ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱,۹۱۷,۱۵۳ ۱,۰۲۴,۹۶۹ ۸۷
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۵,۹۶۴,۲۳۰ ۳,۰۲۲,۵۹۱ ۹۷ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۹۸۳,۰۴۶ ۵۳۵,۱۴۶ ۸۴
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۶,۹۳۸ ۱۳,۲۹۰ (۴۸) ذخیره مالیات ۲۴,۶۲۶ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۴۱۷,۵۸۳ ۴۳۵,۳۹۶ (۴) سود سهام پرداختنی ۱۴۴,۲۶۷ ۵۳,۶۵۶ ۱۶۹
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۱,۶۲۸,۱۷۱ ۱,۰۳۴,۱۸۰ ۵۷ ذخاير حق بيمه ۴,۸۳۲,۳۵۶ ۲,۶۹۷,۶۱۸ ۷۹
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۲,۳۱۷,۶۵۷ ۱,۳۱۴,۸۶۰ ۷۶
مطالبات بلندمدت ۱۶,۹۷۲ ۱۴,۳۰۲ ۱۹ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۰ ۳۸,۲۸۳ --
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۷۹۴,۰۵۷ ۲۸۹,۲۱۱ ۱۷۵ سایر ذخایر فنی ۵۱۱,۸۹۴ ۲۵۴,۷۷۲ ۱۰۱
دارایی‌های ثابت مشهود ۱,۰۱۰,۷۷۸ ۹۰۹,۲۸۷ ۱۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱۳,۹۴۵ ۴,۴۵۹ ۲۱۳ حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۰ ۰ -- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۴۰,۹۹۹ ۲۵,۱۶۹ ۶۳
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱۱,۱۲۰,۵۸۷ ۶,۱۸۳,۳۸۶ ۸۰
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۵۵,۴۲۶ ۱۲۸,۲۱۲ ۹۹
اندوخته سرمایه ای ۵۱۰,۸۵۴ ۲۵۶,۴۲۵ ۹۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳,۴۸۰,۲۱۸ ۱,۴۵۸,۸۶۸ ۱۳۹
جمع حقوق صاحبان سهام ۵,۸۱۶,۴۹۸ ۳,۴۱۳,۵۰۵ ۷۰
جمع دارایی‌ها ۱۶,۹۳۷,۰۸۵ ۹,۵۹۶,۸۹۱ ۷۶ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۱۶,۹۳۷,۰۸۵ ۹,۵۹۶,۸۹۱ ۷۶