مشخصات
امضا کنندگان: [ Davood Naserbakht [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30شرکت شيشه و گاز - نماد: کگاز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1396/03/28 درمحل در محل اتوبان تهران قم- شهرک صنعتي شمس آباد -بلوار سروستان ، بلوار مهستان ، گلسرخ 12 شرکت شيشه وگاز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران 11736040.47 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 192390357.7 %
سرمايه گذاري ملي ايران 4408550317.63 %
شرکت پايا صنعت سينا12749999151 %
جمع19199813376.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالرضا جديد ساز  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين رضوان پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شورابي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود ناصر بخت  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
به استناد مصوبه مجمع فوق العاده ، محل قانونی شرکت از
تهران ، خيابان سرآسياب مهرآباد ، چهل وپنج متري زرند ، کوچه شهيد ارداقي ، کوچه لاله
به
اتوبان تهران قم ، شهرک صنعتي شمس آباد
تغییر یافت .