icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
آ.س.پ
سرمایه ثبت شده:
800,000
نماد:
آ س پ( ثاسپ )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
701054
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
سال مالی منتهی به:
1396/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

پروژه های واگذار شده :
نام پروژه محل پروژه کاربری واحد اردیبهشت ۱۳۹۶ از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده
(میلیون ریال)
متراژ فروش نرخ فروش
(ریال)
مبلغ فروش
(میلیون ریال)
بهای تمام شده شناسایی شده
(میلیون ریال)
درآمد شناسایی شده
(میلیون ریال)
بهای تمام شده
(میلیون ریال)
متراژ فروش نرخ فروش
(ریال)
مبلغ فروش
(میلیون ریال)
پارک الهيهتهرانمسکونيمترمربع۰۰۰۰۰۰۸۰,۶۶۰۶۷۹۱۲۷,۹۲۶۸۶,۸۶۲
پروژه تجاري مهر شهريارملارد شهريارتجاريمترمربع۰۰۰۰۰۰۱,۰۷۶۷۰۷۰۱,۷۸۵۴,۹۱۲
واحدهاي کوي نوبنيادتهرانتجاريمترمربع۰۰۰۰۰۰۳۱۰۱۵۰,۰۰۰۱,۵۰۰
واحدهاي مسکوني رشديهتبريزمسکونيمترمربع۰۰۰۰۰۰۴,۲۷۲۱۶۰۲۷۵,۰۰۰۴,۴۰۰
برجهاي رشديه ( مشارکتي )تبريزمسکونيمترمربع۰۰۰۰۰۰۴,۷۴۹۶۲۲۲۷۰,۶۶۳۱۶,۸۳۵
تجاري مجموعه مسکوني آ س پشهريارتجاريمترمربع۰۰۰۰۰۰۸,۷۳۰۳۲۸۳۶۰,۳۷۳۱۱,۸۲۰
جمع   ۰۰۰۰۰۰۹۹,۴۹۰۱,۸۶۹۱,۸۸۵,۷۴۷۱۲۶,۳۲۹


آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
برآورد هزینه های تکمیل پروژه
(میلیون ریال)
مبلغ بهای تمام شده برآوردی
(میلیون ریال)
متراژ مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
برآورد هزینه های تکمیل پروژه
(میلیون ریال)
مبلغ بهای تمام شده برآوردی
(میلیون ریال)
واحدهاي مسکوني رشديهتبريزمسکوني۱۰۰مترمربع۱,۲۴۷۱۰۰۴,۲۷۲۰۴,۲۷۲۰۰۱۰۰۴,۲۷۲۰۴,۲۷۲
واحدهاي کوي نوبنيادتهرانتجاري۱۰۰مترمربع۳۰۱۰۰۳۰۳۰۰۱۰۰۳۰۳
پارک الهيهتهرانمسکوني۵۰مترمربع۷,۰۶۶۱۰۰۸۰,۶۶۰۰۸۰,۶۶۰۰۰۱۰۰۸۰,۶۶۰۰۸۰,۶۶۰
پروژه تجاري مهر شهريارملارد شهريارتجاري۱۰۰مترمربع۵,۸۰۰۱۰۰۱,۰۷۶۰۱,۰۷۶۰۰۱۰۰۱,۰۷۶۰۱,۰۷۶
برجهاي رشديه ( مشارکتي )تبريزمسکوني۵۰مترمربع۲۳,۲۵۰۶۰۷۲,۱۸۹۲,۸۱۱۷۵,۰۰۰۰۰۵۷۷۲,۱۸۹۲,۸۱۱۷۵,۰۰۰
تجاري مجموعه مسکوني آ س پشهريارتجاري۱۰۰مترمربع۲,۹۶۸۳۵۷۶,۸۸۰۱,۶۴۸۷۸,۵۲۸۰۰۲۹۷۶,۸۸۰۱,۶۴۸۷۸,۵۲۸
جمع   ۲۳۵,۰۸۰۴,۴۵۹۲۳۹,۵۳۹۰۰۲۳۵,۰۸۰۴,۴۵۹۲۳۹,۵۳۹
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1396/02/31