مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت نفت سپاهان - نماد: شسپا(نفت سپاهان)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/09/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/08/14 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
گروه پتروشيمي تابان فرداگروه پتروشيمي تابان فردا10103804104غلام عباس ترابيغلام عباس ترابي0052355950عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پتروپالايش دهلران(توسعه نفت و گاز نويد صباي جم)پتروپالايش دهلران(توسعه نفت و گاز نويد صباي جم)14005628117محمد علي منتظرالقائممحمد علي منتظرالقائم1280269812عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه نفت و گاز نويد صبا کارونتوسعه نفت و گاز نويد صبا کارون1174حسن وفائيفرزاد زندي آتشبار4723210849عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اهداف(توسعه خدمات مديريت اهداف)سرمايه گذاري اهداف(توسعه خدمات مديريت اهداف)10103808813صفدرعلي اسديصفدرعلي اسدي5399389207نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
مجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگانمجتمع صنعتي نفت و گاز صبا جم کنگان14004772590عباس بني شريفعباس بني شريف4620144797رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
صفدرعلي اسدي