مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت پلي اکريل ايران - نماد: شپلي
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
بازگشت به نامه شماره 805740 مورخ 1400/07/24 شرکت فرابورس ایران مبنی بر اخذ بخشودگي جرايم تسهيلات معوق به استحضار می رساند مذاکرات لازم انجام پذيرفت و نتيجه آن به شرح نامه پيوست مورد انتشار واقع مي شود .