مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کارخانجات پلاسکوکار سايپا - نماد: پلاسک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1399/04/15 درمحل  کيلومتر 14 جاده مخصوص کرج (چهارراه ايران خودرو)، سالن اجتماعات شرکت سايپا ديزل   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران11796010.13 %
شرکت سايپا54371488259.49 %
جمع54489448359.62 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سعيد جمالي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  داود عبداللهي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سايپا 11331اصلیمحمد ميوه چي0055938841عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
مرکز تحقيقات ونوآوري سايپا100331اصلیمحمدرضا آرام5099138268عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سايپا يدک 89295اصلیاميررضا نخعي0055875432رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیفريبرز رستم زاده1650325134عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سازه گستر سايپا 56673اصلیمحمد عظيمي0321511646نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۵,۶۲۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰۴,۰۴۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۴۰۴,۰۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۴۰۴,۰۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۴۰۹,۶۷۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۴۰۹,۶۷۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۴۰۹,۶۷۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۶)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۹۱۳,۹۳۸
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اطمينان بخش و همکاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سايپا حقوقیسهامی عام11331اصلی
مرکز تحقيقات ونوآوري سايپاحقوقیسهامی خاص100331اصلی
شرکت سايپا يدک حقوقیسهامی خاص89295اصلی
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعتي نيوان ابتکارحقوقیسهامی عام142220اصلی
شرکت سازه گستر سايپا حقوقیسهامی خاص56673اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,800,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: