مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت پياذر - نماد: غاذر

موضوع:  اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آباد نوين تهران ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/06/18 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 75,000,000,000 ریال به مبلغ 225,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ,سود انباشته به منظور رعايت حداقل قانوني سرمايه در بازار دوم بورس و تامين مالي اجراي طرح هاي توسعه و بازسازي خطوط توليد مي باشد ، 112 درصد از محل سود انباشته و 88 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي مجموعا 200درصد سرمايه کنوني ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.