مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت افست - نماد: چافست
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/02  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 500000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1397/05/08 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد