مشخصات
امضا کنندگان: [ Daryush Hamidi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران - نماد: شيران

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/11/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1396/11/24 درمحل  تهران - بزرگراه چمران - تقاطع يادگار امام - هتل پارسيان اوين - سالن کوه نور   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران ( سهم کمتر از يک درصد )323242060.7 %
شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران 1574194953.4 %
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن2444252075.28 %
شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند131836441928.48 %
بانک صنعت و معدن230986654249.9 %
جمع406239986987.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مسعود بهزادپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل نجارزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا رفيعا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز امين دانشپور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک صنعت و معدن 38705اصلیداريوش حميدي0039540197عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن 49352اصلیعبدالرضا قاسمي1817699334عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658اصلیمسعود بهزاد پور0681709219رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ليزينگ آتيه الوند186003اصلیساسان محمديه فاميلي4569176623عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت ليزينگ صنعت و معدن 28788اصلیمرتضي ولي پورگودرزي0039086518نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۹۹۶,۸۸۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۰۳۶,۶۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۰۳۶,۶۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۷۰۷,۹۵۸)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳,۳۲۸,۷۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۳۲۵,۶۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸۱,۱۰۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۴۴,۵۰۹
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۴۴,۵۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۷
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴,۶۲۸,۹۸۸
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 8,500,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير موارد که امکان قانوني بررسي آنها در مجمع عمومي عادي وجود داشته باشد.