مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنايع آذرآب - نماد: فاذر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/12 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1398/08/25 درمحل  همايش هاي سازمان مديريت صنعتي واقع در تهران ، خيابان شيخ بهايي جنوبي ،شهرک والفجر ،خيابان ايران شناسي ،خيابان ۹ ، پلاک ۶   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سازه انرژي آذرخاک 81000000.81 %
شرکت سازه تدبير آذرالبرز94000000.94 %
شرکت توسعه صنعت انرژي ستاره تدبير پارس125000001.25 %
حسين شيرالي126477631.26 %
شرکت فني و مهندسي جنوب تاسيسات 146894991.47 %
ساير سهامدران326043953.26 %
عبدالرضا شيرالي 747652027.48 %
جمع16470685916.47 %