مشخصات
تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

موضوع: تصمیمات هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1399/06/31

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-085 مورخ 1399/06/05 و باستناد مصوبة مجمع عمومی فوق‌العاده 1398/10/10 و اطلاعیه زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، مورخ 1399/06/19
موضوع افزایش سرمایه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه سرمایه ثبت نشده
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
3000000 0 0 0 0

زمانبندی ثبت افزایش سرمایه:
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/06/31 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید.
لذا، به دارندگان حق تقدم سودی تعلق نمیگیرد.


 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد