icon

افشای اطلاعات با اهمیت

EN
شرکت:
فولاد اميرکبير کاشان
سرمایه ثبت شده:
429,000
نماد:
فجر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
271013
افشای اطلاعات با اهمیت
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع خريد يا فروش بااهميت دارايي ها، توثيق يا فک رهن بخش قابل توجهي از آن ها.
شرح به استحضار سهامداران و سایر سرمایه گذاران محترم می رساند، تصوير مجوز فک رهن بخشي از زمين و ماشين آلات شرکت توسط بانک ملت
پیامد
اطلاعات افشا شده فوق، دارای آثار مالی بر دوره گزارشگری جاری نمی باشد.