لطفا صفحه مورد نظر را انتخاب نمایید :  
(کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد)
 شرکت: پالايش نفت کرمانشاه  نماد: شرمان  کد صنعت (ISIC): سرمایه ثبت شده: 134,879 میلیون
 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1392/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)  دوره منتهی به 1392/09/30   سرمایه ثبت نشده: 0 میلیون
وضعیت ناشر : ثبت نشده نزد سازمان
 به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پالايش نفت کرمانشاه طی نامه شماره مورخ 1392/11/24 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1392/12/29 با سرمایه 134,879 میلیون ریال مبلغ 5,119 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد. مسئولیت تهیه اطلاعات با مدیریت شرکت است. اطلاعات مقایسه ای و تفضیلی به شرح زیر است:

 شرح پیش بینی
سال منتهی به 1392/12/29
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به
فروش
واقعی
دوره منتهی به 1392/09/30
(حسابرسی نشده)
درصد نسبت به فروش درصد
پوشش
 واقعی
سال منتهی به 1391/12/30
(حسابرسی شده)
درصد نسبت به فروش واقعی
دوره منتهی به 1391/09/30
(حسابرسی نشده)
 
درصد نسبت به فروش درصد پوشش
                   
 فروش
بهای تمام شده کالای فروش رفته
 درآمد حاصل از سپرده گذاریها
 کارمزد و سایر درآمدها
 سود (زيان) ناخالص  
 سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
 هزینه استهلاک
 جمع هزینه ها
 سود (زیان) عملیاتی  
 هزینه های مالی
 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
 سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
 اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
 سود (زیان) قبل از کسر مالیات  
 مالیات
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات  
 تعداد سهام شرکت اصلی تحت مالکیت شرکت فرعی
 تعداد سهام تلفیقی  
 سهم اقلیت
 سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات و سهم اقلیت-میلیون ریال  
 سود عملیاتی هر سهم پس از کسر سهم اقلیت- ریال  
 سود (زیان) هر سهم قبل از کسر مالیات و پس سهم اقلیت- ریال  
 سود (زیان) خالص هر سهم پس از کسر مالیات و سهم اقلیت- ریال  
 سود عملیاتی هر سهم      
 سود هر سهم قبل از کسر مالیات
 سود هر سهم پس از کسر مالیات
 سرمایه            

 دلایل تغییر اطلاعات پیش بینی سال منتهی به 1392/12/29 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به 1392/09/30 (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

 دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به 1391/12/30 (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی

سایر اطلاعات:
 1) سود هر سهم سال مالي 91 مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده مبلغ 206ر1 ريال محقق گرديده است.

2) پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 در مقايسه با عملکرد واقعي سال مالي قبل به ترتيب فروش 172 درصد افزايش، بهاي تمام‌شده کالاي فروش رفته 170 درصد افزايش، سود عملياتي 434 درصد افزايش و سود خالص 424 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

3) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 را در تاريخ 05/11/92(حسابرسي شده) مبلغ 873ر5 ريال و مطابق اطلاعات پيوست 119ر5 ريال مبلغ اعلام نموده ليکن دلايل تغيير جزئيات پيش بيني را اعلام ننموده است. شايان ذکر است که با توجه به تغيير پيش بيني سود هر سهم سال مالي 92 در بازه زماني کمتر از يک ماه، از شرکت درخواست گرديد به لحاظ اعتبار بخشي اطلاعات، قبل از عرضه اوليه سهام، نسبت به دريافت اظهار نظر حسابرس در خصوص پيش بيني پيوست اقدام نمايد، ليکن شرکت (مطابق مکاتبه پيوست) اعلام نموده که اخذ گزارش حسابرس در اوايل سال 93 انجام خواهد شد. لذا توجه سرمايه گذاران محترم را به فقدان اعتبار بخشي اطلاعات پيش بيني پيوست توسط حسابرس جلب مي نمايد. ضمنا فايل الکترونيکي مفروضات مبناي پيش بيني سود سال 92 به عنوان ضمائم در سامانه قابل دسترس مي باشد.

4) مزيد اطلاع، مطابق اعلام شرکت:
الف- قيمت محصولات بر اساس ابلاغ مصوبه مورخ 21/3/1392 هيات مديره شرکت ملي پالايش و پخش در خصوص کيفي سازي محصولات ارزيابي و شناسايي گرديده است.
ب- مقدار فروش به پتروشيمي بيستون در سال 1392 به دليل محدوديتهاي عملياتي شرکت مذکور تحقيق نيافته است.
ج- پيش بيني ميگردد مغايرت حسابها با شرکت پالايش نفت اراک با توجه به تعلق يارانه به مواد اکتان افزاي خريداري شده از شرکت مذکور، در پايان سال مرتفع گردد.

5) مطابق صورتهاي مالي حسابرسي شده، زيان انباشته شرکت در پايان 6 ماهه منتهي به 31/06/92 ، مبلغ 519ر12 ميليون ريال مي باشد. لذا بر اساس مفاد قانون تجارت، تقسيم سود سال مالي 92 منوط به احراز سود قابل تقسيم مي باشد.

6) مطابق مفاد بند 2 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه : "همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-4 اطلاعات مالي آتي منعکس است، براساس اعلاميه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مبلغ 307 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادلاتي مربوط به موجودي نفت خام ابتداي سال، در دفاتر منظور گرديده است. ليکن از بابت مابه‌التفاوت نرخ موجودي فرآورده ها، تعديلي در حسابها به عمل نيامده و افشاي کافي نيز از اين بابت صورت نپذيرفته است."

7) مطابق مفاد بند 3 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه : "همانطوريکه در يادداشت توضيحي 7 اطلاعات مالي آتي منعکس است. از بابت ماليات عملکرد سال 1392 مبلغ 7/69 ميليارد ريال پيش بيني شده است. با توجه به بررسي هاي انجام شده و به دليل وجود برخي هزينه‌هاي غيرقابل قبول کسري ذخيره از اين بابت وجود دارد. ضمن آنکه از اين بابت نيز افشاي کافي صورت نگرفته است."

8) مطابق مفاد بند 4 گزارش حسابرس در خصوص پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 92 بر اساس عملکرد واقعي 6 ماهه : "همانگونه که در يادداشت توضيحي 3 اطلاعات مالي آتي مندرج است در 6 ماهه اول سال مالي 1392 مبلغ 319ر11 ميليارد ريال حدوداً معادل 36% کل فروش پيش بيني شده محقق گرديده است. با توجه به مراتب فوق چگونگي دستيابي به مبلغ 203ر31 ميليارد ريال فروش تا پايان سال مالي مشخص نبوده و افشاء لازم نيز از اين بابت صورت نگرفته است."

9) مطابق مفاد بند 3 گزارش حسابرس در خصوص صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31/06/92: " همانگونه که در يادداشت 1- 24 توضيحي صورتهاي مالي منعکس است، براساس اعلاميه شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مبلغ 307 ميليارد ريال بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع با ارز مبادلاتي مربوط به موجودي نفت خام ابتداي سال، در دفاتر منظور گرديده است، ليکن از بابت موجودي فرآورده ها ، تعديلي در حسابها به عمل نيامده است. به دليل عدم دسترسي به اسناد ومدارک کافي تعيين مبلغ دقيق تعديلات از اين بابت و اثرات آن بر صورتهاي مالي، در شرايط حاضر براي اين سازمان ميسر نمي‌باشد."