icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
ليزينگ ايران و شرق
سرمایه ثبت شده:
600,000
نماد:
ولشرق
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
659104
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۵۸,۲۱۴ ۱۰۱,۳۵۳ (۴۳) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۰ ۰ --
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۲۵۰,۰۰۰ ۰ -- سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۹۸,۸۱۷ ۲۰۳,۵۶۴ (۵۱)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۰ ۰ -- بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۰ ۰ --
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۸۶۳,۶۵۶ ۸۸۱,۴۰۳ (۲) پیش دریافتها ۰ ۰ --
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات بر درآمد ۱۴,۰۰۲ ۳۱,۰۹۴ (۵۵)
موجودی مواد و کالا ۱۵,۴۸۰ ۰ -- حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۴۷۴,۹۶۱ ۳۶۵,۴۰۳ ۳۰
پیش پرداختها ۰ ۰ -- سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۱۳۵,۵۸۶ ۳,۹۲۱ ۳,۳۵۸
جمع داراییهای جاری ۱,۱۸۷,۳۵۰ ۹۸۲,۷۵۶ ۲۱ جمع بدهیهای جاری ۷۲۳,۳۶۶ ۶۰۳,۹۸۲ ۲۰
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۳۰۶ ۳۰۶ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۰ ۰ --
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۴۹,۵۳۷ ۴۹,۹۸۱ (۱) تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۲۷۸,۳۷۹ ۲۷۸,۸۷۳ ۰
داراییهای نامشهود ۳۵۱ ۴۰۷ (۱۴) ذخیره مزایای پایان خدمت ۶,۰۰۹ ۵,۳۸۹ ۱۲
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۴۴۸,۹۸۵ ۶۴۰,۴۸۵ (۳۰) جمع بدهیهای غیر جاری ۲۸۴,۳۸۸ ۲۸۴,۲۶۲ ۰
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ -- جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۱,۰۰۷,۷۵۴ ۸۸۸,۲۴۴ ۱۳
سایر داراییها ۰ ۰ -- حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۶۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
صرف سهام ۰ ۰ --
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۳۰۰,۰۰۰ --
اندوخته قانونی ۳۱,۲۵۴ ۳۰,۰۰۰ ۴
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۴۷,۵۲۱ ۱۵۵,۶۹۱ (۶۹)
جمع داراییهای غیر جاری ۴۹۹,۱۷۹ ۶۹۱,۱۷۹ (۲۸) جمع حقوق صاحبان سهام ۶۷۸,۷۷۵ ۷۸۵,۶۹۱ (۱۴)
جمع داراییها ۱,۶۸۶,۵۲۹ ۱,۶۷۳,۹۳۵ ۱ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۱,۶۸۶,۵۲۹ ۱,۶۷۳,۹۳۵ ۱