icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
ملي صنايع مس ايران
سرمایه ثبت شده:
60,000,000
نماد:
فملي
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
272011
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره ملي صنايع مس ايران

1. ترازنامه¬هاي تلفيقي گروه و شرکت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد گروه و شرکت براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي يک تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. به استثناي محدوديت¬ هاي مندرج در بند هاي 7 و 8 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين¬رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-بخشي از داراييهاي جاري گروه (يادداشتهاي توضيحي 5 الي 7 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 862ر1 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي مي¬باشد که اقدامات شرکت درخصوص وصول طلب منجر به نتيجه نشده است. اگرچه ايجاد ذخيره بابت بخشي از مبلغ مذکور، مازاد بر مبلغ 423 ميليارد ريال ذخيره موجود در صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، به دليل نامشخص بودن چگونگي بازيافت کامل مطالبات مزبور، امکان تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
4. 4-طبق مفاد استانداردهاي حسابداري، شناسايي آثار مالي ناشي از تعهدات تحقق يافته شرکت اصلي درخصوص مزاياي بازنشستگي کارکنان و افشاي اطلاعات لازم از اين بابت درصورتهاي مالي ضروري مي‌باشد. دراين خصوص، همانطور که در يادداشت توضيحي 1-7-1-13 صورتهاي مالي منعکس گرديده است، شرکت در دوره مالي مورد گزارش مبلغ 600 ميليارد ريال هزينه اکچوئري در حسابها منظور نموده و از ابتداي تير ماه 1397 نسبت به پرداخت مستقيم هزينه حقوق و مزاياي بازنشستگان اقدام نموده است. همچنين آخرين وضعيت مالي صندوق بازنشستگي کارکنان مس به منظور سنجش توان ايفاي تعهدات در قبال بازنشستگان و مستمري بگيران مورد ارزيابي و اکچوئري قرار گرفته که شرکت معتقد است در صورت ارزيابي کليه داراييهاي صندوق به ارزشهاي روز، مبلغ داراييهاي طرح با مجموع تعهدات آن تفاوت کمتري خواهد داشت. به نظر اين موسسه، اگرچه اعمال تعديلاتي از بابت کسري تعهدات اکچوئري شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري مي‌باشد، ليکن تعيين ميزان آن پس از مشخص شدن ارزش روز خالص داراييهاي صندوق امکان‌پذير مي‌باشد.
5. 5-به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1396 و دوره مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيت‌هاي قانوني جمعا به مبلغ 255ر2 ميليارد ريال محاسبه و در حسابها ذخيره و يا پرداخت شده است. همچنين دفاتر شرکت جهت سال 1396 و دوره مورد گزارش از حيث ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آلايندگي رسيدگي نگرديده و براساس برگ قطعي اعلام شده بابت ماليات بر ارزش افزوده سال 1392 مبلغ 723 ميليارد ريال بابت اصل و جرائم متعلقه مطالبه شده که شرکت مورد گزارش ضمن پرداخت 142 ميليارد ريال بابت اصل بدهي سال 1392 و نيز طرح دعوي نزد ديوان عدالت اداري، از بابت سال اخيرالذکر ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. با توجه به مراتب فوق و سوابق مالياتي شرکت و نيز سايـر شرايط و مقررات مندرج در قوانين مالياتي، به نظر اين موسسه، انجام تعديلاتي بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح، امکان پذير مي باشد.
6. 6-با توجه به آئين¬نامه اجرايي هيات وزيران، اکثر کارکنان شاغل در شرکت مشمول طرح مشاغل سخت و زيان آور مي باشند. طبق مفاد طرح مزبور اعمال 4 درصد ذخيره به ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات خدمت مشمولين ضرورت دارد که ذخيره اي از بابت آن در حسابها منظور نگرديده است. به نظر اين موسسه، اگرچه اعمال تعديلاتي از اين بابت ضرورت دارد. ليکن، به دليل فقدان اطلاعات و مستندات کافي در اين خصوص، تعيين آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي¬باشد.
7. 7-پاسخ اطلاعات درخواستي اين موسسه در قالب دستورالعمل حسابرسي شرکتهاي فرعي و وابسته از حسابرسان يک شرکت فرعي و يک شرکت وابسته تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است. تعيين تعدلات احتمالي که در صورت رفع محدوديت مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
8. 8-در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه، صورتهاي مالي يکي از شرکت هاي فرعي واحد مورد گزارش در خارج از کشور اعمال نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.

9. 9- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 6 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بندهاي 7 و 8 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. 10-نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 الي 3-10 زير، مشروط نشده است: 1-10- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 3-7-11 و 4-7-11 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد، پروژه مس تفت از سوي سازمان محيط زيست مورد تعليق قرار گرفته که در حال حاضر اقدامات مديريت براي رفع نواقص و ايرادات مطرح شده توسط سازمان محيط زيست در حال پيگيري مي‌باشد. مضافا مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درخصوص واگذاري پروژه‌هاي ورزشگاهها در سال 1397 توسط مديريت در حال پيگيري مي‌باشد. 2-10- به شرح يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي، با توجه به تحريم‌ها و محدوديت هاي بين‎المللي و اثرات آن بر فعاليت¬هاي شرکت، شرايط و نرخ¬هاي فروش محصولات و تبديل وجوه ارزي حاصل از فروشهاي صادراتي از طريق شرکتهاي تراستي و صرافي¬ها، مبتني بر مصوبات و تائيد مراتب توسط مديريت شرکت بوده است. 3-10- همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 4-11 و 5-6 صورتهاي مالي منعکس است، دارائيهاي ثابت مشهود (به استثناي زمين) و موجودي مواد و کالاي گروه و همچنين بخشي از پروژه هاي در جريان شرکت جمعا به بهاي تمام شده 600ر142 ميليارد ريال، تا سقف مبلغ 820ر82 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار مي¬باشد.

11. 11-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. اين موسسه به اين نتيجه رسيده که "ساير اطلاعات" حاوي تحريف هاي با اهميت به شرح بندهاي 3 الي 6 اين گزارش مي باشد. ضمنا ، همانطور که در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مربوط به بندهاي 7 و 8 اين گزارش، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در اين خصوص دست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که " ساير اطلاعات" درارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف با اهميت است خير.

12. 12-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل¬هاي مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي عدم ارسال به موقع تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، ارائه به موقع اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه و تهيه صورت هاي مالي شرکت فرعي واحد مورد گزارش در خارج از کشور براساس استانداردهاي حسابداري ايران اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

14آذر1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/09/15 14:18:43
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/09/15 14:21:28