icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
کشت و صنعت جوين
سرمایه ثبت شده:
7,455,240
نماد:
جوين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
012150
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1400/04/31
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره کشت و صنعت جوين

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت کشت و صنعت جوين (سهامي عام) در تاريخ 30 دي ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. همانگونه که در يادداشت 1-19 صورتهاي مالي درج شده است، به موجب مصوبه مجمع عمومي مورخ 25 اسفند 1397، شش شرکت تابعه شامل شرکت MTC، توليدي انبوه سازان خانه گستر جوين، دامپروري موحد گستران جوين، باغ گستر جوين، ماشين سازي ابتکار فنون جوين، بازرگاني قند گستر جوين منحل گرديده و از حسابهاي شرکت اصلي و تلفيقي گروه حذف شده اند. همچنين مراحل انحلال شرکت کشاورزي برکت جوين و خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي کامليا سير در جريان است. صورتهاي مالي تلفيقي گروه حاصل تلفيق صورتهاي مالي شرکت اصلي و چهار شرکت تابعه مندرج در يادداشت مزبور بوده که بر اين اساس مبالغ استخراج شده از صورتهاي مالي و تراز حسابهاي شرکتهاي تابعه در صورتهاي مالي تلفيقي گروه لحاظ گرديده است.
5. وضعيت بدهي‌هاي گروه درخصوص ماليات عملکرد، تکليفي، حقوق و ماليات بر ارزش افزوده و بيمه در يادداشتهاي 33، 34 و 44 صورتهاي مالي درج شده است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر گرفتن روند محاسبه ماليات و بيمه توسط ادارات امور مالياتي و سازمان تامين اجتماعي، هر گونه بدهي قطعي در ارتباط با ماليات سالهاي مالي منتهي به پايان تير ماه 1398 و 1399 و شش ماهه مالي مورد گزارش و بيمه متعاقب رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مشخص خواهد شد.
6. مبلغ 154 ميليارد ريال از مانده دريافتني‌هاي تجاري مندرج در يادداشت 1-2-24 صورتهاي مالي مرتبط با تفاوت قيمت تمام شده و قيمت مصوب دولتي شکر در سالهاي 1394 لغايت 1396 است که پيگيريهاي شرکت براي وصول آن منجر به اقدام سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان براي بررسي و محاسبه مازاد سود شرکت نسبت به سود متعارف شکرهاي وارداتي (که از محل مجوزهاي دريافتي از وزارت جهاد کشاورزي اقدام به واردات، تصفيه و فروش آنها شده) جهت تهاتر با مطالبات شرکت گرديده که بر اساس رسيدگي¬هاي اوليه سازمان مزبور مبلغ حدود 256 ميليارد ريال بدهي تعيين و اعلام شده¬، ولي به علت اعتراض شرکت مبلغي از اين بابت در دفاتر ثبت نشده و تعديل و اصلاح اعلاميه مزبور توسط شرکت از طريق سازمان حمايت در حال پيگيري است، لذا رقم قطعي مبلغ اعلامي آن سازمان و نحوه تسويه حسابهاي فيمابين به شرح فوق موکول به اعلام نظر نهايي سازمان ذيربط و توافق نهايي شرکت با آنها خواهد بود. مضافا واردات و تصفيه شکر خام در سال 1397 و 1398 با مشارکت شرکت مرواريد خليج فارس (مندرج در يادداشت 2-33 صورتهاي مالي) صورت گرفته که تعيين هرگونه تعديلات مرتبط با سهم سود يا زيان شريک از مشارکت در حسابهاي شرکت موکول به بررسي عمليات مرتبط با مشارکت و توافق نهايي طرفين با توجه به ادعاي مطرح شده از طرف سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان به شرح فوق مي باشد.
7. همانگونه که در يادداشت 2-1-30 صورتهاي مالي درج گرديده، شرکت جهت خريد خارجي ماشين آلات واحد اسيد سيتريک در سال 1382 با عامليت بانک کشاورزي شعبه مرکزي از محل منابع ارزي صندوق ذخيره ارزي موضوع ماده 60 اصلاحي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ... ج.ا.ا. اقدام به دريافت 19 ميليون يورو وام ارزي نموده که طي سال 1396 با پيگيريهاي انجام شده جهت تسويه وام مزبور با استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد و آيين نامه اجرايي موضوع مصوبه شماره52080ت/58955 مورخ 11/5/1395 هيات وزيران (و تسويه به نرخ موضوع ماده 5 و 3 تصويب نامه فوق الاشاره) اقدام به تبديل سهم الشرکه بانک از قرارداد ارزي مشارکت مدني به فروش اقساطي ريالي پنج ساله گرديده است. در اين ارتباط مکاتبات متعدد شرکت با مراجع مختلف جهت بهره مندي از مفاد تبصره 1 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و اخذ مفاصاحساب با بهره مندي از شرايط تسويه بدهي در مقطع زماني گشايش اعتبار صورت گرفته و پيگيريهاي شرکت در تاريخ اين گزارش نيز در جريان بوده است.
8. در ارتباط با مبلغ 19 ميليارد ريال بهاي تمام شده چاه‌ها مندرج در يادداشت 16 صورتهاي مالي قابل ذکر است که 151 حلقه چاه مرتبط با شرکت بوده که 32 حلقه آن در تصرف بنياد مستضفان قرار داشته و 119 حلقه در اختيار شرکت قرار دارد. از اين تعداد اسناد مالکيت 109 حلقه (به ارزش 10 ميليارد ريال) به نام شرکت بوده که 3 حلقه از چاههاي به نام شرکت نيز در حال بهره ¬برداري نمي¬باشد. مضافا اقدامات حقوقي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي در ارتباط با مالکيت بخشي از املاک در اختيار شرکت و اقدامات حقوقي متقابل شرکت مرتبط با 32 حلقه چاه متعلق به شرکت که تحت تصرف بنياد است، نهايتا منجر به تنظيم صلح¬نامه فيمابين گرديده که مکاتبات و مذاکرات دو جانبه براي حل و فصل موضوع مشتمل بر انجام کارشناسي چاهها و اراضي مورد اختلاف در تاريخ اين گزارش در جريان است، لذا آثار مالي ناشي از آن متعاقب توافقات نهايي و اقدامات طرفين مشخص خواهد شد.
9. خريدهاي خارجي طي دوره مالي مورد گزارش شامل مبلغ 320 ميليارد ريال (معادل حدود 1.202.200 يورو) بهاي بذرهاي کشاورزي از طريق ثبت سفارش و گشايش اعتبار اسنادي نزد بانکهاي داخلي از فروشندگان خارجي صورت گرفته است. در خريدهاي مزبور رعايت روال معمول خريدهاي خارجي درخصوص انتخاب فروشندگان بر اساس پروفرماي دريافتي از فروشندگان مختلف با توجه به کيفيت و قيمت کالاهاي خريداري شده مندرج در يادداشت 21 صورتهاي مالي به علت وجود محدوديت‌هاي ناشي از شرايط تحريم تحميلي و شرايط اقليمي محدود به بذرها و منابع تامين بذر تاييد شده توسط سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي از منابع محدود بوده است.
10. وضعيت مخاطرات ناشي از مبادلات خارجي (عمدتا واردات شکر خام، بذر و قطعات ماشين¬آلات در شرايط تحريم) و همچنين چگونگي واردات موقت حدود 4.000 تن شکر خام، تصفيه و صدور آن در يادداشت¬ 7-41 صورتهاي مالي توضيح داده شده است. در اين ارتباط به دليل اينکه صدور شکر تصفيه شده در قبال تسويه تعهدات ارزي به فروشنده خارجي (ناشي از تامين مالي بهاي ورود موقت شکر خام در سالهاي 1396 و 1397) بوده، اگرچه مديريت شرکت اعتقاد دارد شرکت در ارتباط با واردات موقت مزبور مشمول مقررات ارزي مرتبط با رفع تعهد ارزي از جمله مصوبه مورخ 16/5/1397 هيات وزيران نبوده ولي دريافت مفاصا حساب ارزي موضوع مصوبه هيات وزيران کماکان از طريق بانک مرکزي (و رسيدگي نهايي کارگروه تبصره بند 3 مصوبه هيات وزيران) در حال پيگيري است.
11. براي بخشي از موجودي کالا (عمدتا انبار قطعات و ملاس) مندرج در يادداشت 22 صورتهاي مالي به ارزش 1.271 ميليارد ريال در مقابل خطرات احتمالي پوشش بيمه لازم ايجاد نشده است.

12. همانگونه که در صورت سود و زيان و يادداشتهاي 5 و 7 صورتهاي مالي مشهود است، توليد و فروش شکر و اسيد سيتريک بخش قابل توجهي از عمليات شرکت را شامل مي‌شود. با توجه به افزايش قابل ملاحظه نرخ فروش شکر و اسيد سيتريک ناشي از افزايش نرخ ارز و کاهش واردات، درآمدهاي عملياتي شرکت در شش ماهه مورد گزارش حدود 66 درصد افزايش يافته و به تبع آن سود ناويژه و سود خالص قبل از ماليات به ترتيب 56 درصد و 60 درصد افزايش يافته است. با توجه به وجود مزيت رقابتي براي توليد اسيد سيتريک در شرکت، برنامه ريزي مناسب در جهت تامين مواد اوليه و بازاريابي مناسب محصولات با هدف کسب سهم مناسبي از بازار داخل و نيز صدور بخشي از آن براي ايجاد بازده مناسب ضروري است. مضافا کاهش کشت و توليد چغندر باعث کاهش توليد شکر چغندري شده است که اتخاذ تدابير لازم براي افزايش توليد محصولات با تمرکز بر محصولات پربازده ضروري است.

13. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده، به استثناي موارد زير، به شواهدي حاکي از اينکه ساير ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب شرکت رعايت نشده باشد، برخورد نگرديده است. -مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد بورس درخصوص افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي حداقل 10 روز قبل از تشکيل مجمع عمومي -مفاد ماده 27 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورسي درخصوص انتخاب حداقل يکي از اعضاي هيات مديره به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط رعايت نشده است.

25اسفند1399
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Mohammad Sakhaee Far [Sign]8110221400/01/15 21:41:13
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991400/01/15 21:44:19
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign]8009121400/01/15 21:46:38