مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Kianisarkaleh [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي فن آوران - نماد: شفن

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/19 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  هتل بزرگ ارم واقع در ميدان ونک، اتوبان حقاني جنوب، بعد از کتابخانه ملي، ابتداي ورودي همت غرب   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي97311221.02 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران104373941.1 %
شرکت سرمايه گذاري هامون سپاهان105221711.11 %
ساير153485691.62 %
شرکت سهامي بيمه ايران167771681.77 %
شرکت سرمايه گذاري آتيه صبا231800962.44 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين243434952.56 %
شرکت سرمايه گذاري خوارزمي(سهامي عام)349262503.68 %
شرکت گروه پتروشيمي تابان فردا15495300016.31 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري15516040516.33 %
شرکت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين46076018648.5 %
جمع91613985696.44 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  اسلام خسروي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي پرتوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير قرنلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بهمن بهزادي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين214880اصلیبهمن بهزادي3539414533نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي59435اصلیمحمدرضا مهرافشان2279187388رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیجعفر جبارزاده تبريزي3251079281عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري70513اصلیمحمودرضا جعفري هرندي1288059027عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه پتروشيمي تابان فردا262978اصلیعلي نظري4208970553عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۵۱۰,۱۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۰۹۹,۷۴۶
تعدیلات سنواتی
۱۰۰,۵۰۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۲۰۰,۲۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۹۹۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱,۲۰۵,۲۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳,۷۱۵,۳۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳,۷۱۵,۳۵۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۱۲,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۰۲,۸۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۶۴۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۷۵۰
سرمایه
۹۵۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,500 4,500 به صورت ناخالص