مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت تامين سرمايه امين - نماد: امين(تامين سرمايه امين)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1399/04/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/04/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري هامون شمالسرمايه گذاري هامون شمال10102963232فاقد نمایندهمحسن بهرامي ارض اقدس0940427516رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري صباتأمينسرمايه گذاري صباتأمين10101908370محسن بهرامي ارض اقدسسلمان خادم المله0069827079عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
صندوق بازنشستگي کشوريصندوق بازنشستگي کشوري14002720542علي نمکيعلي نمکي1262108209عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه مديريت سرمايه گذاري اميدگروه مديريت سرمايه گذاري اميد10102258090ناصر پرتويناصر پرتوي2593666293عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
گروه مالي ملتگروه مالي ملت10102801942محسن شجاع وشوشادمحسن شجاع وشوشاد0058256857عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
گروه سرمايه گذاري تدبيرگروه سرمايه گذاري تدبير10101907666علي صفرعليعلي صفرعلي0534030432نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشايرصندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070سعيد بداغيسعيد بداغي0074472879عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
سلمان خادم المله