مشخصات
امضا کنندگان: [ Ebrahim Shahhosseni [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/07/30 شرکت فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه - نماد: رفاه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/02/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/02/28 درمحل  تهران- ميدان هفتم تير - ابتداي خيابان شهيد آيت الله مفتح (جنوبي) پلاک240 -سالن مرکز فرهنگي سيدالشهدا   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
بيمه مرکزي35000000.78 %
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاه51490171.14 %
سازمان ملي زمين و مسکن68777801.53 %
شهرداري تهران280000006.22 %
شرکت سپهر نويد آفرين8812027019.56 %
بازتاب سهام توس19198670042.62 %
جمع32363376771.85 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرشيد گل زاده کرماني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اميرحسين ابوترابيان  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  بابک جهان آرا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رسول محمدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بانک ملت 38077اصلیفواد قادري3255268281عضو هیئت مدیرهموظف
بانک ملي60اصلیمجتبي فرمهيني فراهاني5449810148نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک صادرات3833اصلیرسول محمدي2291450891عضو هیئت مدیرهموظف
سازمان ملي زمين و مسکن339809اصلیپرويز تجلي زاده0049357387رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
فرشيد گل زاده کرمانيحقیقی2990562125اصلی
شرکت تعاوني توليدي توزيعي سرمايه گذاران مهرانديشان رفاهحقوقیتعاونی367861اصلی
شرکت سپهر نويد آفرينحقوقیسهامی خاص251957اصلی
شرکت بازتاب سهام توش(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص458727اصلی
شرکت گروه مديريت سرمايه رفاه(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص509254اصلی
شرکت آتيه فروز سبحان(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص381917علی‌البدل
شرکت فدک ياس اسپادانا(سهامي خاص)حقوقیسهامی خاص441299علی‌البدل