مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري سبحان - نماد: وسبحان

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/20  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/07/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري پايا تدبير پارساسرمايه گذاري پايا تدبير پارسا10320719850سيدمحمدحسن مليحيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايرانگروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران10101702561حسين سليميمجيد علي فر4060011789عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
آروين نهاد پاياآروين نهاد پايا10320858567محمدمهدي زردوغيمحمدمهدي زردوغي0069891338رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري پارس پليکان فيروزهسرمايه گذاري پارس پليکان فيروزه10103034466سيدحسام الدين عباديفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
پرشيا جاويد پوياپرشيا جاويد پويا10104026908مجتبي احمديمجتبي احمدي0056172982نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد