icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليد سموم علف کش
سرمایه ثبت شده:
10,000
نماد:
شسم
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
242102
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۴/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌‌ها بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام
دارایی‌‌های جاری بدهی‌های جاری
موجودی نقد ۹۰۵ ۲۷۸ ۲۲۶ پرداختنی‌های تجاری ۱,۱۳۳ ۴۹۹ ۱۲۷
سرمایه‌گذاری‌‌های کوتاه مدت ۰ ۰ -- پرداختنی‌های غیرتجاری ۸,۹۸۳ ۳,۷۷۸ ۱۳۸
دریافتنی‌‌های تجاری ۱,۰۹۸ ۲۹۲ ۲۷۶ مالیات پرداختنی ۲,۱۹۳ ۲,۱۹۳ ۰
دریافتنی‌‌های غیرتجاری ۳۸ ۵۱ (۲۵) سود سهام پرداختنی ۲,۲۰۴ ۲,۲۰۴ ۰
موجودی مواد و کالا ۲۵,۸۴۶ ۱۴,۰۱۹ ۸۴ تسهیلات مالی ۹۴,۲۷۷ ۹۰,۰۷۴ ۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات ۱۱,۰۳۴ ۱۲,۴۸۹ (۱۲) ذخایر ۵۲۲ ۳۰۱ ۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های جاری ۲۳,۵۶۹ ۱۳,۷۹۸ ۷۱
جمع دارایی‌های جاری ۳۸,۹۲۱ ۲۷,۱۲۹ ۴۳ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌‌های غیرجاری جمع بدهی‌های جاری ۱۳۲,۸۸۱ ۱۱۲,۸۴۷ ۱۸
دریافتنی‌‌های بلندمدت ۴۴,۹۵۹ ۴۴,۶۵۳ ۱ بدهی‌های غیرجاری
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ۷,۰۵۶ ۷,۰۵۶ ۰ پرداختنی‌های بلندمدت ۱,۶۸۵ ۱,۶۸۵ ۰
سرمایه‌گذاری در املاک ۰ ۰ -- پیش‌دریافت‌های غیرجاری ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۰ ۰ -- تسهیلات مالی بلندمدت ۰ ۰ --
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۷۰۲ ۲,۸۶۷ (۶) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳,۳۴۷ ۳,۵۳۱ (۵)
سایر دارایی‌ها ۴۰۲ ۴۲۴ (۵) جمع بدهی‌های غیرجاری ۵,۰۳۲ ۵,۲۱۶ (۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری ۵۵,۱۱۹ ۵۵,۰۰۰ ۰ جمع بدهی‌ها ۱۳۷,۹۱۳ ۱۱۸,۰۶۳ ۱۷
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان ۰ ۰ --
صرف (کسر) سهام ۰ ۰ --
سهام خزانه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱,۰۰۰ ۱,۰۰۰ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۵۴,۸۷۳) (۴۶,۹۳۴) ۱۷
جمع حقوق صاحبان سهام (۴۳,۸۷۳) (۳۵,۹۳۴) ۲۲
جمع دارایی‌ها ۹۴,۰۴۰ ۸۲,۱۲۹ ۱۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۹۴,۰۴۰ ۸۲,۱۲۹ ۱۵