icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه نوين
سرمایه ثبت شده:
1,500,000
نماد:
نوين( بيمه نوين )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660352
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۳/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۲۳۱,۹۷۰ ۲۶۶,۱۶۴ (۱۳) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۲۰,۱۵۲ ۱۳۰,۱۷۳ (۸)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۲,۱۸۶,۱۳۱ ۲,۱۱۹,۷۹۰ ۳ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۴۷,۴۲۴ ۳۵۸,۵۱۵ (۳۱)
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۱۹۳,۱۳۷ ۱,۱۵۹,۶۴۱ ۳ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۵۱,۳۲۶ ۲۲۳,۳۸۲ ۱۳
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۴۹,۵۱۳ ۴۸,۱۹۸ ۳ ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۸۱,۳۷۵ ۱۳۴,۱۶۴ ۳۵ سود سهام پرداختنی ۴۸۹ ۵,۱۶۱ (۹۱)
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۱,۹۴۲,۳۱۸ ۱,۹۱۳,۰۰۲ ۲ ذخاير حق بيمه ۴,۳۵۲,۴۸۹ ۴,۲۰۹,۷۷۵ ۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۷۰۳,۵۵۲ ۶۶۳,۹۹۲ ۶
مطالبات بلندمدت ۲۳,۳۵۲ ۲۳,۳۵۲ ۰ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱۲۳,۹۴۷ ۱۱۹,۸۳۹ ۳
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۹۸۹,۲۰۰ ۹۸۹,۲۰۰ ۰ سایر ذخایر فنی ۱۱۶,۴۹۳ ۹۷,۳۹۰ ۲۰
دارایی‌های ثابت مشهود ۲۸۲,۹۴۴ ۲۷۹,۸۸۰ ۱ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۵,۳۸۰ ۵,۳۷۱ ۰ حق بيمه سال‌های آتی ۶۱,۴۶۸ ۶۴,۶۴۴ (۵)
سایر دارایی‌ها ۱۵,۱۳۷ ۱۵,۲۸۷ (۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۵۶,۲۳۹ ۴۹,۴۰۱ ۱۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۶,۰۳۳,۵۷۹ ۵,۹۲۲,۲۷۲ ۲
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۸۸
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۷۰۰,۰۰۰ --
اندوخته قانونی ۲۸,۵۴۹ ۲۸,۵۴۹ ۰
اندوخته سرمایه ای ۸۹,۷۵۶ ۸۹,۷۵۶ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته (۵۵۱,۴۲۷) (۵۸۶,۵۲۸) (۶)
جمع حقوق صاحبان سهام ۱,۰۶۶,۸۷۸ ۱,۰۳۱,۷۷۷ ۳
جمع دارایی‌ها ۷,۱۰۰,۴۵۷ ۶,۹۵۴,۰۴۹ ۲ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۷,۱۰۰,۴۵۷ ۶,۹۵۴,۰۴۹ ۲