icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
مديريت انرژي اميد تابان هور
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
وهور
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
401004
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام مديريت انرژي اميد تابان هور

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 30 آذرماه 1398 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-تحصيل شرکتهاي وابسته توسعه مسير برق گيلان و مديريت توليد برق گيلان بشرح يادداشت-هاي توضيحي 4-1-2-9 و 7-1-2-9 براساس ارزش کارشناسي تعيين وتوافق شده در خرداد و ديماه 1393 صورت پذيرفته و اطلاعات و سوابق تفکيکي ارزش کارشناسي (منصفانه) دارائيها وبدهيهاي قابل تشخيص شرکتهاي مذکور در تاريخ تحصيل آنها در اختيار نبوده است. همچنين کنترل مؤثر بر عمليات واحد تجاري فرعي از اوايل تيرماه 1397 ايجاد شده ولي نتايج عمليات واحد تجاري فرعي از ابتداي سال 1397 در اقلام مقايسه¬اي صورتهاي مالي تلفيقي منظور گرديده که اين موضوع از انطباق لازم با استانداردهاي حسابداري ناظر بر فرآيند تلفيق و رويه مندرج در يادداشت توضيحي 2-2-2 برخوردار نيست. افزون بر اين و به شرح يادداشت توضيحي 9-1-2-9 با توجه به تاريخ توافق شده جهت تفکيک دارايي ها و بدهي¬ها و سهم از عملکرد در شرکت وابسته توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه از 1/1/1398 و خروج از منافع شرکت يادشده از تاريخ مذکور، محاسبات ارزش ويژه در رابطه با سه ماهه اول سال مالي مورد گزارش مورد اصلاح و تعديل قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات قابل اتکا، تعيين آثـار نـاشـي از تعـديلات مـورد لزوم در رابطه با موارد فوق امکان پذير نشده است.
5. 5-توضيحات مربوط به عدم احتساب ذخيره ماليات عملکرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30/9/1397 و سال مالي مورد گزارش شرکت فرعي در رابطه با پروانه بهره¬برداري و اعمال معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم در يادداشت توضيحي 1-1-14 منعکس مي-باشد. در غياب شواهد و مستندات کافي درخصوص قطعيت تعلق نرخ صفر مالياتي به عملکرد شرکت فرعي، اطلاع از آثار تعديلات احتمالي مرتبط با اين موضوع امکان پذير نبوده است.
6. 6-دريافتني¬هاي تجاري گروه شامل 2,685 ميليارد ريال طلب شرکت فرعي از سازمان انرژي¬هاي تجديدپذير (ساتبا) بابت فروش برق نيروگاه منجيل از زمان واگذاري نيروگاه به شرکت فرعي تا پايان سال مالي مورد گزارش براساس نرخ منعکس در قرارداد فيمابين و صورتحسابهاي ارسالي مورد تأييد مديريت شبکه برق ايران بوده که بخشي از آن به مبلغ 116 ميليارد ريال پس از پايان سال مالي دريافت و 92 ميليارد ريال با بدهيهاي شرکت فرعي تهاتر گرديده است. با توجه به عدم تعيين تکليف نهايي نحوه وصول يا تهاتر مطالبات مذکور و نامشخص بودن نحوه تسويه آن و در شرايطي که سازمان فوق در پاسخ تأييديه ارسالي مانده طلب شرکت فرعي را با ذکر کمبود زمان جهت رسيدگي به صورت وضيعت هاي ارسالي اعلام ننموده، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از موارد يادشده در حال حاضر ميسر نمي¬باشد.
7. 7-در رابطه با سرمايه¬گذاري در شرکتهاي وابسته که به روش ارزش ويژه اندازه¬گيري و به شرح يادداشت توضيحي 1-1-9 در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس يافته، موارد زير مطرح مي¬باشد: 1-7-طبق قرارداد منعقده شرکت وابسته گهر انرژي سيرجان با شرکتهاي گروه مپنا، مي-بايست از تاريخ تأييد صورت وضعيتهاي دريافتي، سالانه ميزان 8 درصد به عنوان هزينه مالي فاينانس محاسبه و در حسابها انعکاس يابد. در اين خصوص شرکت وابسته در سال 1397 و سال قبل از آن در مورد واحدهاي گازي جمعا مبلغ 885 ميليارد ريال (شامل مبلغ 724 ميليارد ريال در سال 1396 و مبلغ 161 ميليارد ريال در سال 1397) بدون در نظر گرفتن تاريخ بهره برداري به حساب دارايي¬هاي ثابت مشهود منظور نموده است. اگرچه تعديل حسابها در رابطه با موضوع فوق ضرورت داشته، ولي به دليل عدم دسترسي به اطلاعات تکميلي ازجمله توافقات فيمابين درخصوص تأخير اجراي پروژه و نرخ مورد توافق تبديل يورو به ريال، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم ميسر نگرديده است.
7. 2-7-حسابهاي دريافتني شرکت وابسته گهر انرژي سيرجان شامل مبلغ 1,385 ميليارد ريال مطالبات از شرکت معدني و صنعتي گل گهر تحت عنوان حواله¬هاي دريافتني بوده که تعيين تکليف نشده و براي مانده بدهي به شرکتهاي گروه مپنا به مبلغ دفتري 18,603 ميليارد ريال در شرکت وابسته يادشده و شرکتهاي توسعه آهن و فولاد گل گهر، مجتمع جهان فولاد سيرجان و سنگ آهن گهر زمين، صورت تطبيق يا تأييديه حسابهاي فيمابين ملاحظه نشده است. ضمنا درآمد فروش برق و آمادگي نيروگاه در شرکت وابسته مولد برق نيروگاهي سامان سمنان بدون تأييد قطعي شرکت مديريت شبکه برق ايران محاسبه و در حسابها منظور گرديده و تا تاريخ اين گزارش پاسخ تأييديه درخواستي يا صورت تطبيق حساب فيمابين با مانده دفتري 231 ميليارد ريال واصل نگرديده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به پاسخ تأييديه¬ها و صورت تطبيق حسابهاي اشخاص طرف حساب در شرکتهاي وابسته فوق، اعمال آنها در حسابهاي تلفيقي گروه ضرورت مي¬يافت، مقدور نيست.
8. 8-توضيحات مربوط به دلايل و چگونگي انتقال دارايي¬ها و بدهي¬هاي متعلق به نيروگاه شهيد باکري سمنان از حسابهاي شرکت توليد و توسعه پويا انرژي نگين سبز خاورميانه به شرکت جديدالتأسيس مولد نيروگاهي سامان سمنان و شناسايي درآمدي به مبلغ 81 ميليارد ريال در حسابهاي شرکت اصلي با عنوان سود سرمايه¬گذاري در شرکت جديدالتأسيس مذکور، براساس گزارش يافته¬هاي عيني حسابرس مستقل در يادداشت¬هاي توضيحي 9-1-2-9 و 2-2-21 منعکس شده است. از آنجائيکه گزارش يافته¬هاي عيني حسابرسان مستقل جزو خدمات اطمينان بخشي نبوده و در اين رابطه نظريه کارشناسان رسمي نيز ملاحظه نشده، و همچنين در غياب مستندات قابل اتکايي در رابطه با ماهيت درآمد شناسايي شده فوق و مدارک مربوط به وضعيت نهايي نقل و انتقال سهام آن شرکت، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت¬هاي مزبور و دستيابي به مدارک و شواهد مورد نياز ميسر نگرديده است.

9. 9- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) و (1-7) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (5)، (6)، (2-7) و (8)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

10. 10-با توجه به مفاد يادداشت توضيحي 2-1-12، از 449 هکتار اراضي تحت تصرف شرکت فرعي، حدود 6/61 هکتار آن معارض داشته و موضوع در محاکم قضايي مطرح مي¬باشد که نتيجه قطعي و نهايي آن مشخص نشده است. توضيح اينکه اراضي نيروگاه در سنوات قبل از سازمان زمين شهري استان گيلان خريداري شده است.
11. 11-به شرح يادداشت توضيحي 2-1-12، دارايي¬هاي ثابت مشهود شرکت فرعي (ساختمان و تأسيسات عمومي، تجهيزات و توربين¬هاي بادي) با ارزش کارشناسي زمان تحصيل جمعا به مبلغ 2,791 ميليارد ريال، تا مبلغ 237 ميليارد ريال و ماشين¬آلات و تجهيزات در شرکت وابسته توسعه مسير برق گيلان با بهاي تمام شده 12,000 ميليارد ريال تا سقف 1,500 ميليارد ريال در مقابل خطرات مختلف تحت پوشش بيمه¬اي قرار گرفته است.
12. 12-به شرح قسمت اخير يادداشت توضيحي 6-1-2-9، قرارداد مشارکت مدني با بانک سپه در شرکت وابسته مولد برق کاسپين منطقه آزاد انزلي در تاريخ 17/3/1398 سررسيد شده و مکاتباتي با بانک مذکور جهت انعقاد قرارداد فروش اقساطي صورت پذيرفته که تا تاريخ اين گزارش قرار مذکور منعقد نشده است.

13. 13-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات تلفيقي گروه حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي (4) و (1-7) بالا مي¬باشد. همچنين اين مؤسسه، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند (8) براي شرکت اصلي و بندهاي (5)، (6)، (2-7) و (8) براي تلفيقي گروه به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه¬گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با موارد يادشده حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

14. 14-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زيـر مي¬باشد: 1-14-غيبت نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره (شرکت¬هاي سرمايه¬گذاري توسعه گوهران اميد و سرمايه¬گذاري ساختماني سپه و پترو اميد آسيا) در برخي از جلسات که تعداد آن از 4 جلسه متوالي در طي سال مالي بيشتر بوده است. (ماده 34 اساسنامه مبني بر سلب عضويت عضو غايب در بيش از 4 جلسه متوالي).
14. 2-14-ثبت نشدن تغييرات نماينده معرفي شده شرکت پترو اميد آسيا در تاريخ 11/8/1398 در مرجع ثبت شرکتها (ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه).
14. 3-14-عدم پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سال قبـل (عمدتا مربوط به شرکت سرمايه¬گذاري اميد) در موعد مقرر قانوني 8 ماهه پس از تصويب (مواد 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت).
14. 4-14-اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با برخي از تکاليف مجمع عمومي عادي سالانه سال مالي قبل بشرح بندهاي (6)، (10)، (11)، (17)، (20) و (22) اين گزارش، به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.
15. 15-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-32، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با در نظر گرفتن آثار روابط فيمابين در شرکتهاي همگروه، فرعي و وابسته در شکل¬گيري انجام معاملات، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
16. 16-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
17. 17-توضيحات مربوط به احداث و تکميل نيروگاه سيکل ترکيبي و سنکرون واحد گازي آن در شرکت وابسته مولد نيروگاهي هريس در يادداشت توضيحي 5-1-2-9 منعکس مي¬باشد. باتوجه به شرايط اقتصادي حاکم بر کشور به¬ويژه نوسان شديد نرخ ارز و محدوديت¬هاي ايجادي ناشي از تحريمها و تأخير موجود در عمليات اجرايي از برنامه زمان بندي مندرج در پروانه احداث و تغييرات نرخ خريد تضميني برق، ضروري است گزارش توجيهي مالي و اقتصادي طرح و برنامه¬هاي شرکت وابسته براساس آخرين مباني و مفروضات منطقي و قابل اتکا به روز رساني گردد.
18. 18-همانطور که از مفاد يادداشت توضيحي 1-2-9 مشهود است، سرمايه ثبت شده شرکت مولد برق نيروگاهي سامان سمنان به مبلغ 10 ميليون ريال از تناسب لازم با حجم عمليات و ساختار مالي شرکت سرمايه پذير يادشده، برخوردار نيست.
19. 19-زمين نيروگاه اروميه و 4,165 ميليارد ريال سفته متعلق به شرکت وابسته تدبيرسازان سرآمد کماکان نزد سازمان خصوصي سازي وثيقه مي¬باشد که عليرغم تسويه حساب با سازمان مزبور تاکنون اقدامي جهت استرداد آن صورت نپذيرفته است.
20. 20-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات شرکتهاي سرمايه¬گذاري مادر (هلدينگ)- سهامي عام و شرکتهاي پذيرفته شده در بازار فرابورس ايران در طي سال مالي و علاوه بر موارد مطرح شده در بند (14) اين گزارش، بشرح زير است: 1-20-دستيابي به 10 درصد حد نصاب مقرر سهام شناور جهت تداوم حضور در بازار اول فرابورس. 2-20-تطابق نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده با حداقل پيش بيني شده در دستورالعمل کفايت سرمايه (يادداشت توضيحي 1-17) به دليل تضمين تسهيلات دريافتي شرکتهاي وابسته و تعهد تسويه خريد سهام شرکت فرعي. 3-20-تأخير در افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه مربوط به ارديبهشت ماه 1398 در مهلت مقرر. 4-20- تأخير در افشاي تغييرات در ترکيب نمايندگان اعضاي هيأت مديره طي مصوبه مورخ 28/3/1398.
21. 21-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي بجز انتخاب سرپرست بجاي مدير مستقل حسابرسي داخلي و تدوين دستورالعمل مربوط به استفاده از کامپيوترها، به مورد حائز اهميت ديگري برخورد نشده است.
22. 22-نتيجه بررسي مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/8/1397 سازمان بورس حاکي از عدم رعايت کامل برخي از موارد شامل وجود و استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و کميته حسابرسي و ساير کميته¬هاي تخصصي و اعضاي هيأت مديره ذيربط در شرکتهاي فرعي و وابسته، تشکيل کميته انتصابات، تدوين منشور تشکيلات و رويه-هاي اجرايي دبيرخانه هيأت مديره و تصويب آن در هيأت مديره، پرداخت بموقع سود سهام و عدم افشاي حقوق و مزاياي مديران مي¬باشد.
23. 23-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان و ابلاغيه 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعايت مقررات مبارزه با پولشوئي و تأمين مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و از موارد بااهميتي که طبق قوانين و مقررات يادشده انجام آنها در حال حاضر امکان پذير بوده، نماينده شرکت به واحد ذيربط معرفي شده و نسبت به شناسايي کامل ارباب رجوع و اشخاص طرف حساب با شرکت و آموزش کارکنان اقدام گرديده است.

26بهمن1398
موسسه حسابرسي بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهمند Ahmadreza Sharifi Ghazvini [Sign]8715811398/12/04 17:20:41
شريک موسسه بهمند Reza Atash [Sign] 1398/12/04 17:23:44
مدير موسسه بهمند Hooman Hoshi [Sign]8715731398/12/04 17:30:26