مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Asghar Mahmoudi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي فسا - نماد: فسا(شفسا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  شيراز - خيابان قرآن - بالاتر از ميدان ابوالکلام - نبش کوچه 15 (جنب روستوران هفت خوان) - هتل رويال شيراز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي19246980.13 %
شرکت پتروشيمي جهرم573006806.4 %
مؤسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير960000006.4 %
شرکت پتروشيمي فيروزآباد27237174618.16 %
بانک صادرات ايران29807670519.87 %
شرگت مهد اميد آرين67377831344.92 %
جمع139945214293.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن کريمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمود هراتيان نژادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي آقا محمدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نبي تقي پور  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري مهد اميد ارين349754اصلیمحسن کريمي4500263829رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
بانک صادرات3833اصلیمجيد فياضي0064035042عضو هیئت مدیرهغیر موظف
محمود هراتيان نژادي 4591036790اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت پتروشيمي فيروزآباد30915اصلیسجاد مباشر اميني2722658607عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پتروشيمي جهرم29011اصلیمحمد مهدي رحيمي منق آبادي0069111804عضو هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹۸,۲۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۱۸,۶۹۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱۸,۶۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۹,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۰۹,۶۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۳۰۷,۹۲۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴,۹۱۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۳۰۳,۰۰۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۰۳,۰۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۵۰۰,۰۰۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار اقتصادي ، خبر جنوب


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,000,000 7,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 220,000,000 450,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.