مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ليزينگ رازي - نماد: ولراز(ولرازي)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  محله داووديه (بلوار ميرداماد)،خيابان شمس تبريزي جنوبي ،خيابان رامين ،پلاک 18،طبقه پنجم،واحدجنوبي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
آقاي محمود دانشبدي 10000 %
آقاي احمد رضا فراست 10000 %
محمد هادي موقعي10000 %
مهيار فرخياني 16450.01 %
عليرضا جورابچي 433420.2 %
آقاي يحيي دانشبدي 244789611.13 %
آقاي فرهاد شريعتمداري 868093739.46 %
جمع1117682050.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يحيي دانش بدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد هادي موقعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمود دانش بدي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شکري کيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمود دانشبدي 0045533407اصلیعضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد مديريت
يحيي دانشبدي 0045407673اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
احمد رضا فراست 0067529283اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
مهيار فرخياني 0051156261اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
محمد هادي موقعي 2571624441اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶,۰۹۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۲,۰۴۷)
تعدیلات سنواتی
(۸۸۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۲,۹۳۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۲,۹۳۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹,۰۳۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹,۰۳۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹,۰۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۷۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۲,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   شهود امين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
محمود دانشبدي حقیقی0045533407اصلی
يحيي دانشبدي حقیقی0045407673اصلی
احمد رضا فراست حقیقی0067529283اصلی
مهيار فرخياني حقیقی0051156261اصلی
محمد هادي موقعي حقیقی2571624441اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 25,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
معاملات مشمول ماده 129لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت براي سال مالي منتهي به 1398/12/29در خصوص بند 9 گزارش بازرس قانوني به اتفاق آراء حاضر در مجمع مورد تنفيذو تصويب قرارگرفت . رسيدگي به معاملات مشمول ماده 129اصلاحيه قانون تجارت و ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.