مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت پخش هجرت - نماد: هجرت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس اطلاعیه منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/05 در خصوص اعلام تنفس مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 درمحل  تهران خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه پارک وي شماره 1368 سالن تلاش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ژلاتين کپسول ايران 55000 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني صباگستر نفت و گاز تامين74321600.74 %
شرکت پارس دارو 15107259215.11 %
سرمايه گذاري دارويي تامين19553057719.55 %
شرکت تهران شيمي 23241285023.24 %
شرکت داروسازي فارابي 25482233225.48 %
جمع84127601184.13 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محسن صفاجو  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  قادر صمدنژاد ايوريقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملکوندفرد  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد مهدي نکونام  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پارس دارو10100336986اصلیمحمدمهدي نکونام1219034282نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي حسابداري
توليد ژلاتين کپسول ايران10100127830اصلیمسعود بهرامي نويد3871043885عضو هیئت مدیرهموظفدکتري الهيات
دارو سازي فارابي10260279270اصلیعلي حسيني1729459242رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري مديريت مالي
داروسازي تهران شيمي10100348754اصلیسعيد سعيدي نژاد0042839122عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي آمار
سرمايه گذاري داروئي تامين10102543204اصلیعلي کائيدي4859686799عضو هیئت مدیرهموظفدکتري پزشکي عمومي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۹۲۹,۰۸۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۴۵۹,۰۸۵
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۴۵۹,۰۸۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۳۱۱,۷۵۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۴۷,۳۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۰۷۶,۴۱۸
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۰۷۶,۴۱۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۸۶۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۰۸,۴۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۹۲۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۸۶۸
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
پارس داروحقوقیسهامی عام10100336986اصلی
توليد ژلاتين کپسول ايرانحقوقیسهامی عام10100127830اصلی
دارو سازي فارابيحقوقیسهامی عام10260279270اصلی
داروسازي تهران شيميحقوقیسهامی عام10100348754اصلی
سرمايه گذاري داروئي تامينحقوقیسهامی عام10102543204اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 30,000,000 39,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
در صلاحديد مجمع عمومي ساليانه مي باشد.