تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1398/09/25 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 15:00 مورخ 1398/10/08 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
  • سایر موارد
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
شرکت سبد گردان انتخاب مفید 999,000 99.9
شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید 1,000 0.1
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم حجت اله نصرتیان (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عباس اکرمی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مزگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رضا ابراهیمی (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت رهبين 10100379311
بازارگردان صندوق گروه خدمات بازار سرمايه مفيد 14007297814
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
مدیر صندوق سبد گردان انتخاب مفيد 14005981364 رضا ابراهیمی قلعه حسن 0941329631 ابقا
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086 مژگان رستمی ابقا
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت رهبين 10100379311 سید ذکریا حمیدی ابقا
بازارگردان صندوق گروه خدمات بازار سرمايه مفيد 14007297814 حذف
بازارگردان صندوق اختصاصي بازار گرداني مفيد 14007959899 حجت اله نصرتیان 2709398206 ابقا
سایر موارد
سایر موارد:
مجمع به آقا/خانم سیدعلیرضا آدمن با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.