مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - نماد: واميد

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/02/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/02/24 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک سپه بانک سپه 4293حيدر فروغ نژادحيدر فروغ نژاد0060731885عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
خدمات آينده انديش نگر خدمات آينده انديش نگر 185841غلامرضا زال پورغلامرضا زال پور5479715968رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
سرمايه گذاري ساختماني سپه سرمايه گذاري ساختماني سپه 67840علي سعيديفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
مديريت توسعه گوهران اميد مديريت توسعه گوهران اميد 241570حسنعلي قنبري ممان حسنعلي قنبري ممان 1533829330عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
صندوق بازنشستگي .وظيفه .و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها صندوق بازنشستگي .وظيفه .و از کار افتادگي و پس انداز کارکنان بانکها 228825علي خورسنديانسيد مهدي سديدي0321622014نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
حسنعلي قنبري ممان