icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه رازي
سرمایه ثبت شده:
2,000,000
نماد:
ورازي( رازي )
سرمایه ثبت نشده:
1,000,000
کد صنعت (ISIC):
660303
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۷۱۴,۴۷۶ ۶۱۱,۷۹۳ ۱۷ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۲۶۳,۹۵۸ ۱,۵۳۲,۰۹۸ (۱۸)
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۶,۰۲۴,۳۶۵ ۲,۲۷۱,۳۰۵ ۱۶۵ بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۱,۶۵۸,۶۲۱ ۱,۴۵۰,۵۳۳ ۱۴
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۶,۳۵۷,۱۴۱ ۵,۹۱۶,۳۱۳ ۷ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۳,۹۵۴,۸۲۱ ۴,۳۱۹,۳۲۷ (۸)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۱۱۵,۳۶۱ ۱۲۰,۲۳۳ (۴) ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۳,۸۴۹,۵۱۷ ۴,۶۵۳,۲۹۰ (۱۷) سود سهام پرداختنی ۵۲,۸۱۲ ۵۲,۸۱۵ ۰
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۲,۹۷۸,۹۴۴ ۳,۰۶۲,۱۲۳ (۳) ذخاير حق بيمه ۶,۷۶۴,۲۱۱ ۶,۳۱۵,۳۸۵ ۷
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۳,۸۸۴,۲۷۵ ۲,۶۸۳,۷۲۲ ۴۵
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱,۰۷۰,۲۵۶ ۹۷۱,۲۸۷ ۱۰
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۸۱۹,۵۴۹ ۸۱۹,۵۴۹ ۰ سایر ذخایر فنی ۹۲۳,۷۷۹ ۸۰۳,۶۳۸ ۱۵
دارایی‌های ثابت مشهود ۲,۳۷۸,۲۸۲ ۲,۴۱۳,۹۱۴ (۱) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۹,۹۹۱ ۱۲,۵۶۱ (۲۰) حق بيمه سال‌های آتی ۰ ۰ --
سایر دارایی‌ها ۳۸۲,۹۵۴ ۵۹۲,۰۴۲ (۳۵) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۳۷,۶۳۷ ۲۰,۶۵۵ ۸۲
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱۹,۶۱۰,۳۷۰ ۱۸,۱۴۹,۴۶۰ ۸
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۱,۶۶۵,۱۴۳ ۱,۵۲۴,۰۳۸ ۹
اندوخته قانونی ۱۱۳,۸۹۶ ۱۱۳,۸۹۶ ۰
اندوخته سرمایه ای ۲۰۸,۶۷۱ ۲۰۸,۶۷۱ ۰
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۳۲,۵۰۰ (۱,۵۲۲,۹۴۲) --
جمع حقوق صاحبان سهام ۴,۰۲۰,۲۱۰ ۲,۳۲۳,۶۶۳ ۷۳
جمع دارایی‌ها ۲۳,۶۳۰,۵۸۰ ۲۰,۴۷۳,۱۲۳ ۱۵ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲۳,۶۳۰,۵۸۰ ۲۰,۴۷۳,۱۲۳ ۱۵