مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و صنعت جوين - نماد: جوين

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-172 مورخ 1399/09/26 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/18 در استان خراسان رضوي ،شهر جوين به آدرس مرکز شرکت واقع در شهرستان جوين، بالاتر از ايستگاه راه آهن نقاب شرکت کشت وصنعت جوين برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها مي توانند در روز چهار شنبه 99/10/17 از ساعت 8 صبح لغايت 12ظهر جهت دريافت ورقه ورود به مجمع به دفتر امور سهام شرکت، واقع در مشهد، ميدان سعدي، ابتداي خيابان سنايي، پلاک 14/296 مراجعه و با ارائه کارت شناسايي معتبر يا مستندات مويد نمايندگي نسبت به اخذ ورقه ورود به جلسه مجمع مذکور اقدام نمايند.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد