icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
بيمه البرز
سرمایه ثبت شده:
4,000,000
نماد:
البرز
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660314
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel

شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱,۰۴۰,۹۴۶ ۶۷۲,۳۶۳ ۵۵ بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۱۳۰,۰۲۳ ۹۸۰,۰۴۳ ۱۵
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۴,۰۰۸,۶۴۲ ۴,۱۲۷,۴۱۵ (۳) بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۶۳۵,۷۲۹ ۹۰,۵۱۹ ۶۰۲
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۱,۰۷۵,۴۸۳ ۹,۶۰۶,۵۵۹ ۱۵ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۱,۴۲۶,۳۲۰ ۱,۷۴۵,۳۸۴ (۱۸)
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۶۸۷,۶۶۶ ۴۱۷,۹۵۹ ۶۵ ذخیره مالیات ۰ ۰ --
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۶۷۷,۲۰۰ ۶۰۳,۲۵۴ ۱۲ سود سهام پرداختنی ۲,۸۹۱ ۲,۳۱۴ ۲۵
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۴,۳۵۲,۱۹۸ ۴,۰۵۷,۰۵۹ ۷ ذخاير حق بيمه ۱۴,۷۴۰,۳۰۰ ۱۲,۰۰۵,۵۳۹ ۲۳
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۴,۴۶۶,۴۱۶ ۳,۹۶۷,۷۸۳ ۱۳
مطالبات بلندمدت ۵۵۲,۴۶۶ ۴۵۲,۲۲۶ ۲۲ ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۱,۳۰۷,۲۴۵ ۶۱۵,۲۱۰ ۱۱۲
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۶,۶۸۸,۹۵۸ ۴,۰۶۷,۴۲۷ ۶۴ سایر ذخایر فنی ۳,۳۴۷,۸۱۱ ۲,۸۱۹,۷۴۹ ۱۹
دارایی‌های ثابت مشهود ۴,۹۱۴,۲۴۸ ۴,۶۶۸,۹۶۵ ۵ بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۲۵,۱۵۷ ۲۴,۰۶۵ ۵ حق بيمه سال‌های آتی ۶۱۲,۲۲۲ ۵۶۶,۶۱۳ ۸
سایر دارایی‌ها ۲۱,۵۲۲ ۲۱,۶۸۸ (۱) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۶۶۹,۶۸۵ ۵۴۱,۱۲۷ ۲۴
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۲۸,۳۳۸,۶۴۲ ۲۳,۳۳۴,۲۸۱ ۲۱
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۲۲۰,۱۸۷ ۱۸۸,۱۳۰ ۱۷
اندوخته سرمایه ای ۵۶۴,۵۸۰ ۵۰۰,۴۶۵ ۱۳
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۹۲۱,۰۷۷ ۶۹۶,۱۰۴ ۳۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۵,۷۰۵,۸۴۴ ۵,۳۸۴,۶۹۹ ۶
جمع دارایی‌ها ۳۴,۰۴۴,۴۸۶ ۲۸,۷۱۸,۹۸۰ ۱۹ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۳۴,۰۴۴,۴۸۶ ۲۸,۷۱۸,۹۸۰ ۱۹