مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فولاد کاويان - نماد: فوکا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/24 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/06/29 درمحل  خيابان نلسون ماندلا(آفريقا)-ابتداي بلوار آرش-پلاک 38   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
علي رضا آقائي20000 %
سپيده باستي دهخوارقاني170180 %
پريسا شيرين پور179150 %
زهرا باستي دهخوارقاني344000 %
آقاي اميد رضا دانيال زاده نمين1090190 %
امير حسين کريمي10006640.02 %
محمد علي شهيدي کاوياني21556930.04 %
خانم آزاده دانيال زاده نمين34000000.06 %
خانم آرزو دانيال زاده نمين247000000.41 %
مهدي کريمي جريناني85183342114.26 %
هادي کريمي جريناني89657881315.01 %
علي اصغر گنجيان332176052855.6 %
جمع510160947185.39 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد علي شهيدي کاوياني  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  پريسا شيرين پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  زهرا باستي دهخوارقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي اريحي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
علي اصغر گنجيان0872209581اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف
سپيده باستي دهخوارقاني0013747975اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
زهرا باستي دهخوارقاني0022097864اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
پريسا شيرين پور0062446371اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
علي رضا آقائي0041888790اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲,۷۱۱,۷۴۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲,۷۱۱,۷۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۴۵۴)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۵,۹۷۴,۷۲۶
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رهبين  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
اميدرضا دانيال زاده نمينحقیقی0070314705اصلی
آرزو دانيال زاده نمينحقیقی0074688758اصلی
اميرحسين کريميحقیقی0453526144اصلی
مهدي کريمي جرينانيحقیقی0453303374اصلی
آزاده دانيال زاده نمينحقیقی0079102697اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 0 0   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد: