مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت پالايش نفت اصفهان - نماد: شپنا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-105 مورخ 1399/06/24، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/07/01 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 درمحل بزرگراه آزادگان- کيلومتر 3 جاده تهران-سالن آمفي تئاتر شهرک شهيد محمد منتظري   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت بيمه ايران3528488330.69 %
شرکت صادرفر6629500971.3 %
شرکت گروه توسعه مالي مهرآيندگان6923760191.36 %
شرکت سرمايه گذاري اهداف10145165581.99 %
شرکت نفت سپاهان13245587192.6 %
شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري22553855114.42 %
شرکت پالايش نفت جي25500000005 %
شرکت توسعه سرمايه رفاه588038499011.53 %
شرکت آواي پرديس سلامت765466180215.01 %
شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران 773832162815.17 %
شرکتهاي سرمايه گذاري سهام عدالت(سي استان)992174901819.45 %
جمع4004775317578.53 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  بهمن طاهريان مبارکه  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهدي صرامي فروشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهديقلي مسعود  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صاحب ارجمند  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 16,377,950 8,622,050 0 0 قطعی
0 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.