مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت توسعه اقتصادي آرين - نماد: وآرين

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-021 مورخ 1399/02/31 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/20 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,400,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,380,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 580,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 400,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/06/01 لغایت تاریخ 1399/06/30  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
112-840-446149-1ايران زمينالهيه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد