icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
سرمايه گذاري برق و انرژي غدير
سرمایه ثبت شده:
9,962,854
نماد:
وغدير27
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/06/31
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره سرمايه گذاري برق و انرژي غدير

1. صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت براي دوره شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 43 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‎هاي مالي ميان دوره‎اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‎گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‎ هاي مندرج در بندهاي 4 الي 6، 8 و 9 ذيل، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. مغاير با استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي شرکت فرعي غدير انرژي لامرد در صورت‌هاي مالي تلفيقي اعمال نگرديده است. هر چند اعمال تعديلاتي ناشي از تلفيق صورتهاي مالي شرکت مذکور بر صورتهاي مالي تلفيقي ضرورت دارد، ليکن بدليل عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت غدير انرژي لامرد، تعيين آثار تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه، امکان‎پذير نمي‎باشد.
4. سرفصل دريافتني‎هاي تجاري به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورت‎هاي مالي، شامل مبلغ 960ر6 ميليارد ريال مطالبات شرکت هاي فرعي توليد برق خوزستان غدير، برق و انرژي خورشيدي غدير و غدير انرژي هامون ابوموسي از شرکت مادر تخصصي توليد برق حرارتي، سازمان انرژي‎هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) و شرکت توزيع برق استان هرمزگان مي‎باشد که طبق صورت تطبيق تهيه شده، آخرين تاييديه واصل شده مربوط به پايان سال مالي قبل و صورت حساب‎هاي تأييد شده دوره مورد گزارش، شرکت هاي مذکور ديون خود را به مبلغ 724ر4 ميليارد ريال کمتر از مبالغ ثبت شده در دفاتر شرکت هاي فرعي اعلام نموده اند که ناشي از اختلاف در محاسبات مربوط به بهاي فروش انرژي مي‎باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از توافقات در نرخ هاي نهايي فروش و قابليت بازيافت حسابهاي دريافتني ايجاد شده در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‎باشد.
5. مستندات لازم در خصوص بخشي از هزينه‎هاي مربوط به زمين و ساختمان شرکت فرعي توليد برق خوزستان غدير در سنوات قبل که به حساب ماشين آلات و تجهيزات منظور شده و همچنين، مستندات بابت مبلغ 158 ميليارد ريال سفارشات در راه مربوط به سال قبل شرکت مزبور (يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي) در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. باتوجه به مراتب فوق، به علت عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق‎ بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه، امکان‎پذير نمي‎باشد.
6. سرفصل دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني ها به شرح يادداشت توضيحي 2-1-17 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 408ر1 ميليارد ريال (معادل 12/9 ميليون دلار) مطالبات از شرکت دولتي نفت آذربايجان (SOCAR-State Oil Company of Azerbaijan Republic) پس از اعمال مبلغ 4/6 ميليون دلار (معادل 507 ميليارد ريال) به حساب شرکت مذکور براساس صورت تطبيق خاتمه همکاري با شرکت GIC و بدون اخذ توافقنامه شرکت SOCAR مي باشد که باتوجه به تحريم‎هاي صورت گرفته و توقف فعاليت سوآپ گاز، از سال مالي 1397 تاکنون تصفيه نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-33 صورتهاي مالي، مبلغ 1/2 ميليون دلار آمريکا (معادل 165 ميليارد ريال) ذخيره بابت تعهدات واحد مورد گزارش به شرکت آرنا اينوست از بابت قدر السهم مشارکت در سوآپ گاز، شناسايي شده که فاقد قرارداد بوده و مبلغ شناسايي شده نيز به تأييد شرکت مزبور نرسيده است. در اين ارتباط به شرح يادداشت توضيحي 1-17 صورتهاي مالي، طلب از شرکت مورد بحث نيز به مبلغ 14/5 ميليارد ريال (معادل 107 هزار دلار) مي باشد. در غياب صورت تطبيق حسابهاي في‎مابين با شرکت هاي مزبور و اطلاعات کافي مبني بر چگونگي بازيافت مطالبات و تسويه تعهدات، تعيين تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
7. بابت ماليات عملکرد سنوات قبل تعدادي از شرکتهاي فرعي (عمدتأ توليد برق خوزستان غدير) و ماليات عملکرد سال 1397 شرکت اصلي، جمعا مبلغ 626 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 186/5 ميليارد ريال شامل 19/5 ميليارد ريال جرائم) ماليات مورد مطالبه قرار گرفته که به دليل اعتراض به برگهاي تشخيص و قطعي صادره توسط شرکتهاي گروه، صرفا مبلغ 19 ميليارد ريال از اين بابت پرداخت و يا در حسابها ذخيره شده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي 1398 و دوره مورد گزارش گروه پس از کسر معافيت‎هاي قانوني به ترتيب 474 ميليارد ريال و 123 ميليارد ريال در صورتهاي مالي منظور شده است. مضافا ، از بابت عملکرد سال مالي 1398 و دوره مورد گزارش شرکت اصلي با وجود سود ابرازي و با لحاظ نمودن معافيت‎هاي قانوني ذخيره‎اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به قوانين و مقررات مالياتي، سوابق گروه و شرکت و رويه مقامات مالياتي، انجام تعديلاتي از بابت تعهدات مازاد گروه و شرکت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است ليکن، تعيين ميزان آن پس از مشخص شدن نتايج اعتراضات انجام شده و رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي نسبت به عملکرد سالهاي قطعي نشده، امکان‌پذير مي‌باشد.
8. به شرح يادداشت توضيحي 3-2-13 صورتهاي مالي مبلغ 139 ميليارد ريال بابت خريد يک قطعه زمين جهت احداث نيروگاه سيکل ترکيبي نما طي سنوات گذشته پرداخت گرديده که اقدامات انجام شده جهت انتقال زمين به نام شرکت فرعي پيشرو توليد برق غدير به عنوان شرکت پروژه (متولي) احداث نيروگاه مذکور، منجر به حصول نتيجه نگرديده است. در همين ارتباط بر اساس مستندات موجود در سال 1394 دو فقره قرارداد EPC و تامين مالي با شرکت FATA منعقد شده که در اسفند ماه 1396 تعهدات شرکت اصلي به موجب قرارداد سه جانبه (شرکت اصلي با شرکت FATA و شرکت پيشرو توليد برق غدير) به شرکت پيشرو توليد برق غدير انتقال يافته است. همچنين بر اساس قرارداد خريد برق في مابين واحد مورد گزارش با شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي، واحد مورد گزارش، ملزم به بهره برداري تجاري از نيروگاه نما تا تاريخ 1396/12/25 بوده که اقدامات انجام شده جهت شروع عمليات اجرايي آن منجر به نتيجه نشده است. مضافا ، بر اساس مستندات موجود (شامل صورتحسابهاي دريافتي)، شرکت FATA ادعاي مبلغ 5 ميليون يورو بابت انجام بخشي از عمليات EPC نموده که با وجود تاييد تلويحي انجام بخشي از فعاليت هاي مهندسي توسط پيمانکار مذکور، تعهدات مرتبط با مراتب فوق در صورتهاي مالي مورد گزارش منعکس نشده است. با توجه به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي در خصوص اجراي پروژه نما، تعيين تعديلات احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
9. پاسخ تأييديه هاي درخواستي از احدي از بستانکاران گروه (Metka Renewables Limited)، به مبلغ 17/4 ميليون يورو (معادل مبلغ 744ر2 ميليارد ريال) تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نشده است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به پاسخ تأييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‎باشد.

10. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 4 الي 6 ، 8 و 9 ضرورت مي‌يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. نتيجه‎گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-11 الي 4-11 زير مشروط نشده است: 11-1- صورتهاي مالي مورد گزارش شامل مبلغ 471ر1 ميليارد ريال (شرکت اصلي 474 ميليارد ريال) مطالبات شناسايي شده از سازمان امور مالياتي عمدتا بابت ارزش افزوده‎هاي پرداختي جهت ترخيص اقلام وارداتي شرکت توليد برق خوزستان غدير و خدمات دريافتي شرکت اصلي از شرکت ملي گاز ايران براي سوآپ گاز طبيعي به شرح يادداشت توضيحي 7-1-17 مي‎‌باشد که تاکنون مورد رسيدگي مقامات سازمان مالياتي قرار نگرفته است. اظهار نظر در خصوص نحوه بازيافت و تأثير آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات مالياتي است.
11. 11-2- آخرين وضعيت دعاوي حقوقي درجريان و اختلافات با اشخاص ثالث شرکت اصلي و گروه در يادداشت هاي توضيحي 4-42 و 4-18 صورتهاي مالي افشا گرديده است. تعيين تأثير مراتب مندرج در يادداشت هاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به انجام پيگيري‎هاي لازم و صدور رأي نهايي مراجع رسيدگي کننده مي باشد. همچنين، آخرين وضعيت پيشرفت فيزيکي و تاريخ بهره برداري پروژه هاي در جريان تکميل گروه و شرکت اصلي به شرح يادداشت توضيحي 3-13 صورتهاي مالي مي باشد. مضافا ، پيش بيني‎هاي صورت گرفته درخصوص زمان‎‎بندي اجراي برخي از پروژه‎هاي درجريان گروه (شرکتهاي غدير انرژي لامرد، برق انرژي پاينده جم و بخش بخار توسعه برق غدير اوکسين) به علل مختلف از جمله عدم تأمين منابع مالي به طورکامل تحقق نيافته است.
11. 11-3- وضعيت داراييها و بدهيهاي ارزي گروه و شرکت اصلي و نرخهاي تسعير استفاده شده در يادداشت توضيحي 40 صورتهاي مالي ارائه شده است. مضافا ، درآمد شرکت اصلي از محل سوآپ گاز به جمهوري آذربايجان و ارز حاصله، نحوه مصرف و تعهدات احتمالي مرتبط با آن با توجه به بخشنامه‎هاي بانک مرکزي و مصوبات هيات وزيران در يادداشت توضيحي 1-40 صورتهاي مالي افشا شده است.
11. 11-4- دارايي‎هاي ثابت گروه (بيمه پذير) جمعا به بهاي تمام شده 540ر58 ميليارد ريال تا سقف 367ر27 ميليارد ريال از پوشش بيمه‌اي برخوردار مي‎باشد.

12. به موجب بند 1 تفاهم‌نامه سه جانبه (شرکتهاي مجتمع صنايع آلومينيوم جنوب، سرمايه گذاري برق و انرژي غدير و غدير انرژي لامرد) مورخ 1397/06/31 مبني بر انتقال قرارداد خريد تضميني برق از واحد مورد گزارش به شرکت غدير انرژي لامرد و ايجاد مسئوليت تضامني با شرکت مذکور، اقدامات لازم انجام و در اين خصوص تضمين از شرکت غدير انرژي لامرد صرفا به صورت تعهد هيأت مديره آن شرکت اخذ شده است. همچنين، قرارداد EPC مربوط به پروژه‎ احداث نيروگاه لامرد تا تاريخ تنظيم اين گزارش به شرکت غدير انرژي لامرد منتقل نشده است.

05شهریور1399
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981399/06/26 15:20:36
مدير موسسه بهراد مشار Fardieh Shirazi [Sign]8004581399/06/26 15:23:27