مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت - نماد: وصنعت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-02A-233 مورخ 1402/11/11 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1402/11/24 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهـران، خيابـان وليعصر بالاتـر از جـام جـم ، خيابـان اسـتقلال، مجموعـه فرهنگـي ورزشـي تلاش، سـالن شـهيد آويني برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
توضیحات:
بـه اطـلاع کليـه سـهامداران محتـرم مـي رسـاند آن دسـته ازسـهامداران محتـرم کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارنـد امـکان مشـاهده بـر خـط برگـزاري مجمـع از طريـق لينـک www.aparat.com/iidic/live در دسـترس مـي باشـد.سـهامداران محتـرم مـي تواننـد سـوالات خـود را از زمـان چاپ اين آگهـي از طريـق لينـک www.itdinvestment.com/contact-us وارد نماينـد. ايـن لينـک بـر روي سـايت شـرکت ايجـاد شـده و افـراد مـي تواننـد بـا ورود بـه آن سـؤالات خـود را بـه صـورت متني وارد نماينـد. سـؤالات بـا تکـرار بـالا و مهـم در مجمـع مطـرح و پاسـخ داده مـي شـود.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
از کليـه سـهامداران محتـرم و يـا نماينـدگان قانونـي آنـان درخواسـت مـي شـود جهـت دريافـت برگـه ورود بـه جلسـه مجمـع عمومـي فـوق العـاده صاحبـان سـهام ايـن شـرکت روز دوشـنبه مـورخ 1402/11/23 بـا در دسـت داشـتن کارت شناسـايي معتبـر بـه همـراه اصـل اوراق سـهام و وکالـت نامـه بـا مـدرک نمايندگـي معتبـر در سـاعات اداري بـه دفتـر اداره سـهام شـرکت بـه نشـاني زيـر مراجعـه نماينـد. همچنيـن سـهامداران مي توانند قبل از شـروع جلسـه و در محل برگزاري مجمع نسـبت بـه اخـذ برگـه ورود خود اقـدام نمايند. آدرس اداره سـهام :خيابان ميرزاي شـيرازي بالاتر از مطهري کوچه شـهدا، پلاک 15 ، طبقه اول تلفن:22705104 سايت شرکت: www.itdinvestment.com

دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت سرمايه گذارى توسعه صنعت و تجارت (سهامى عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد