مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/04/25 درمحل  خيابان وليعصر(عج)-پايين تر از پارک ساعي- نبش کوچه دلبسته-شماره 2141-سالن آمفي تاتر هماي هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين877633610.59 %
شرکت مالي تخصصي سرمايه گذاري سينا9908824436.61 %
شرکت سرمايه گذاري کوثر بهمن11747381177.83 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي199870767213.32 %
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس795787542453.05 %
جمع1220996701781.4 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالمجيد شريفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم محسني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مصطفي شهرياري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي دهاقين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت گسترش صنايع معدني کاوه پارس272808اصلیعلي دهاقين0069010153عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیحميدرضا سلماسي3873344701عضو هیئت مدیرهموظف ليسانس
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلیعبدالمجيد شريفي4430534837رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658اصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ره نگار خاورميانه پارس429795اصلیهادي طاهري0621637424نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۹,۷۲۶,۶۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۳۱۶,۶۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۳۱۶,۶۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۶,۳۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۶۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹,۷۴۳,۲۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۴۸۶,۳۳۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹,۲۵۶,۹۴۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۸۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۴۵۶,۹۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶۴۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۲۰
سرمایه
۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,300 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد: