مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه دارويي سبحان - نماد: دسبحا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/22  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/04/06 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري البرزسرمايه گذاري البرز11168جلال بهارستانجلال بهارستان3341030492عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
موسسه صندوق بيمه روستاييان و عشايرموسسه صندوق بيمه روستاييان و عشاير18726محمد احمديابوالحسن احمدياني2677553041عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
سرمايه گذاري اعتلاي البرزسرمايه گذاري اعتلاي البرز70764سعيد قرباني قصابعليسرائيسعيد قرباني قصابعليسرائي2669662986نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سبحان داروسبحان دارو10101156935فاقد نمایندهغلامرضا حيدري کرد زنگنه4819747551رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
البرزداروالبرزدارو 1086141262فاقد نمایندهعلي فلاح پور4989711580عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس