تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت کمند(ETF))
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/16 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1399/04/28 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
سبدگردان کاریزما 985,000 98.5
فریدون زارعی 5,000 0.5
محمد مهدی ناسوتی فرد 5,000 0.5
علیرضا سیری 5,000 0.5
جمع1,000,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم فریدون زارعی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم عزت اله طیبی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مژگان رستمی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم شادی همدانیان () به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
مدیر صندوق سبد گردان كاريزما 10320521929
حسابرس صندوق حسابرسي و خدمات مديريت دايا رهيافت 10380076460
بازارگردان صندوق اختصاصي بازارگرداني اكسير سودا 14007960118
متولی صندوق حسابرسي رازدار 10100129086
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق
تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:
شماره بندموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
3-2- نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار
  • --
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق 1-1- اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه حداقل 40% از کل دارایی‌های صندوق گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت حداقل 10% از کل دارایی‌های صندوق سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق سهام، حق‌تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق واحدهای سرمایه¬گذاری "صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد. توضیحات: 1. صندوق های سرمایه گذاری"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" باید ترکیب دارایی های خود را حداکثر ظرف مدت 6 ماه از آغاز فعالیت، با کلیه حد نصاب های تعیین شده تطبیق دهند. رعایت نصاب حداکثر سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و همچنین نصاب موضوع بند 3 توضیحات، از ابتدای فعالیت صندوق الزامی است. رعایت حدنصاب¬های مربوط به سرمایه گذاری در سپرده¬های بانکی و گواهی سپرده بانکی در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست.(ابلاغیه 12020108) 2. سرمایه گذاری در سهام شرکت¬ها در زمان عرضه اولیه آنها، مشمول محدودیت سقف تعیین شده برای ردیف(2) جدول فوق نخواهد بود.(ابلاغیه 12020155) 3. در خصوص نصاب بند 1-2 جدول فوق، صندوق¬های سرمایه گذاری باید حداکثر تا میزان یک سوم از نصاب مجاز سرمایه گذاری در "سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی" را نزد یک بانک یا موسسه مالی و اعتباری سرمایه گذاری نمایند.(ابلاغیه 12020108) 4. سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری"در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در صندوق¬های "سهامی و مختلط"، قابل احتساب در نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام خواهد بود. در همین راستا سرمایه گذاری صندوق¬های سرمایه گذاری "در اوراق بهادار با درآمد ثابت" در واحدهای سرمایه گذاری صندوق¬هایی که به موجب قانون بودجه سال 1399 کل کشور تاسیس می¬شوند، قابل احتساب در نصاب یاد شده است.(بخشنامه 12010045 و ابلاغیه شماره 12020153) 5. سرمایه گذاری در سهامی که مبنای انتشار اوراق اختیار فروش تبعی با هدف تامین مالی هستند، در نصاب حداقل سرمایه گذاری در سهام محسوب نمی گردد.(ابلاغیه 12020127) 6. منظور از سرمایه گذاری در"صندوق های سرمایه گذاری"، آن دسته از صندوق¬های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان، امکان سرمایه گذاری صندوق در آن¬هاوجود دارد.(ابلاغیه 12020097) 7. در نصاب سرمایه گذاری در "اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی"، اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با رعایت سایر نصاب¬ها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی¬های آن صندوق در اوراق بهادار منتشره توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی می¬باشد.(ابلاغیه 12020097) 8. صندوق¬های سرمایه گذاری صرفاً مجاز به سرمایه گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی حداکثر به میزان 15% از حجم هریک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. چنانچه اوراق اختیار فروش تبعی منتشره دارای ذینفع واحد باشد، صندوق سرمایه گذاری مجاز به سرمایه گذاری در یکی از اوراق اختیار فروش تبعی با شرایط مذکور خواهد بود(ابلاغیه 12020162)

مجمع به آقا/خانم عزت اله طیبی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.