icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه
سرمایه ثبت شده:
300,000
نماد:
هاي وب1
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه

1. 1)صورتهاي مالي شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاور ميانه (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام‌ شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به ‌قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيئت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5)صورت هاي مالي با فرض تداوم فعاليت تهيه و ارائه شده است، براساس متن صورت هاي مالي نتيجه عمليات شرکت به دليل انتقال کارهاي اجرائي به شرکت مادر، نسبت به سال گذشته 78 درصد کاهش داشته است. همچنين شرکت از ساختار مالي مناسبي برخوردار نبوده به طوري که جمع بدهي هاي جاري در تاريخ صورت وضعيت مالي معادل 869.633 ميليون ريال بيش از دارايي هاي جاري آن گرديده و شواهد موجود بيانگر آن است که در تاريخ اين گزارش به دليل عدم تعريف کارهاي جديد از جانب شرکت مادر، نسبت به تعديل نيروي انساني، اقدام شده است. اتخاذ تدابير لازم جهت تداوم فعاليت و برون رفت از وضعيت فعلي مورد تاکيد مي باشد. به علاوه با توجه به توضيحات مندرج در يادداشت توضيحي 4-11 همراه صورت هاي مالي شرکت تا پايان سال مورد گزارش نسبت به تحمل مخارج تکميل دارايي ها در جريان به مبلغ 431.297 ميليون ريال اقدام نموده و براساس برآوردهاي مديريت کنترل پروژه، مخارج تکميل دارائيهاي مزبور بالغ بر 356.057 ميليون ريال خواهد بود.
6. 6)وضعيت ماليات پرداختني در يادداشت توضيحي 23 همراه صورتهاي مالي تشريح شده است. با توجه به مفاد قانون مالياتهاي مستقيم در تعيين هزينه هاي قابل قبول مالياتي، احتساب ذخيره ماليات در حسابها ضروري مي باشد. ليکن بدليل عدم دسترسي به تمامي اطلاعات لازم، تعيين ميزان آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد. همچنين با توجه به تاخيراتي در پرداخت ماليات ارزش افزوده (موضوع يادداشت توضيحي 20 همراه صورت هاي مالي) احتمالا" شرکت مشمول جرائم موضوع قانون ماليات مزبور خواهد شد.
7. 7)عليرغم انتقال پروانه راديو ترانک به شرکت داده گستر عصر نوين، همچنان تعهدات مالي و ضمانتنامه هاي ارائه شده (موضوع ياداشتهاي توضيحي 1-5-1-20 و 1-2-29) در خصوص پروانه مذکور به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بر عهده شرکت مورد گزارش به قوت خود باقي است.
8. 8)بشرح يادداشت توضيحي 2-11 همراه صورتهاي مالي دارايي هاي ثابت مشهود شرکت از پوشش بيمه اي کافي در برابر خطرات احتمالي برخوردار نمي باشد.

9. 9)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب ، رعايت نشده است .
10. 10)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28 همراه صورتهاي مالي که به ‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام ‌شده و توسط هيئت ‌مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است. ضمنا ساير مطالب قابل ذکر در خصوص معاملات مزبور به شرح زير است: الف- درخصوص معاملات انجام شده با شرکت داده گستر عصر نوين ، به دليل وجود اعضاي مشترک هيئت مديره، عملا اجراي مفاد ماده مذکور امکانپذير نبوده است و تصويب آن معاملات منوط به تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي باشد. ب - در خصوص ساير معاملات انجام شده با ساير شرکتها مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مندرج در يادداشت مزبور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذي نفع در راي گيري رعايت شده است.
11. 11)گزارش هيئت‌ مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به ‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه ‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص ، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.

31فروردین1400
موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه ارقام نگر آريا Alireza Zandbabaraeisi [Sign] 1400/02/01 00:06:52
شريک موسسه ارقام نگر آريا Mostafa Ahmadi Vosta Kolaei [Sign] 1400/02/01 00:14:58
مدير موسسه ارقام نگر آريا Mohammadtaghi Rezaei [Sign] 1400/02/01 00:17:16