مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Hooshang Khalafvandi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت سيمان دورود - نماد: سدور

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/09 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1396/03/20 درمحل  سالن کاسپين مرکز همايش هاي بين المللي پژوهشگاه صنعت نفت به نشاني تهران بلوار غربي ورزشگاه آزادي .   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد ابراهيم مهدويان  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  بيژن جواهري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  معصومه رضايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سياوش بزرگي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سيمان غرب ( سهامي عام )437اصلیعليرضا براتي0047668008عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سيمان فارس وخوزستان ( سهامي عام)4081اصلیسيد هوشنگ خلفوندي 4071591595عضو هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت سيمان خزر(سهامي عام)64493اصلیاحمد تاجيک0421281561عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سيمان بهبهان (سهامي عام)817اصلیحميدرضا اميني0938664913نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سيمان اروميه (سهامي عام)10220016318اصلیمهدي کريمي شهر بابک0060531460رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۱۴۲,۲۱۸)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷۶,۷۴۵)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۷۶,۷۴۵)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۷۶,۷۴۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۳۱۸,۹۶۳)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۳۱۸,۹۶۳)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۳۱۸,۹۶۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۲۲۲)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۶۴۱,۶۹۷
آزموده کاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   نوين نگر مانا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,200,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
باتوجه به اينکه موضوع ديگري جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگرديد ، جلسه با ذکر صلوات وبا آرزوي توفيق براي سهامداران محترم ، اعضاي هيئت مديره و کارکنان رأس ساعت 10:15 دقيقه خاتمه يافت