مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري صنعت بيمه - نماد: وبيمه

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-085 مورخ 1399/06/05 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/10 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/06/19 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/01 لغایت تاریخ 1399/08/30  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
22100221000رفاه کارگرانسلامت ظفر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد