مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت نوسازي و ساختمان تهران - نماد: ثنوسا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/10/27 درمحل  "مرکز همايشهاي بين المللي دانشگاه الزهراء - سالن نور" واقع در تهران- ميدان ونک- خيابان ملاصدرا- ميدان شيخ بهايي- خيابان دانشگاه الزهراء   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تامين مسکن نويد ايرانيان35060 %
شرکت تامين مسکن نوين438330 %
شرکت تامين مسکن جوانان 629990 %
شرکت پشتيبان ايجادساختمان 1733570.01 %
ساير13139410.05 %
شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان41964710.16 %
صندوق سرمايه گذاري حکمت آشنا ايرانيان155196380.59 %
صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا350000001.33 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 26594012810.11 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران 101012351438.41 %
جمع133237738750.66 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدحسن همت  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيدحسين هاشمي طباطبايي زواره  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان صادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اسماعيل ذاکري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
پشتيبان ايجاد ساختمان10102605183اصلیمجتبي دلخوني1651703922عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس راه و ساختمان
سرمايه گذاري ساختمان ايران10101660410اصلیاسفنديار برومند2160128961رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس معماري
تامين مسکن جوانان10102172273اصلیسياوش جروند1818689448عضو هیئت مدیرهموظفليسانس حسابداري
سرمايه گذاري ساختمان نوين10102680599اصلیمحمدحسن همت1198973821نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
تامين مسکن نوين10102318561اصلیبهنام خزاعي3874436284عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس عمران

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۸۲,۷۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۷۸۲,۷۷۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۷۸۲,۷۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۷۸۲,۷۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۹۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲,۶۳۰,۰۰۰
فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آگاه نگر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 20,000,000 26,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.