icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
جوي گستر نفت
سرمایه ثبت شده:
42,085
نماد:
ونفت10
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام جوي گستر نفت

1. صورت‌هاي مالي شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات‌ مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. حساب‌هاي دريافتني و پيش‌پرداخت‌ها (يادداشت‎‌‌هاي 5 و 7 صورت‌هاي مالي) جمعا شامل مبلغ 11.319 ميليون ريال اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل (عمدتا شامل اسناد دريافتني از اشخاص يادداشت 2-1-5 صورت‌هاي مالي و مطالبات از شرکت آب و فاضلاب استان البرز و شهرداري کاشان) بوده، که مدارک و مستنداتي در رابطه با نحوه وصول و بازيافت آن‎‌ها در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. با توجه به اين موضوع، تعيين زيان ناشي از کاهش ارزش مطالبات که انعکاس آن طبق استاندارد‌هاي حسابداري ضروري بوده، امکان پذير نمي باشد.
5. تا تاريخ تهيه اين گزارش، صورت تطبيق حساب فيمابين با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با مانده 12.461 ميليون ريال (يادداشت‌ 3-1-5 صورت هاي مالي) دريافت نشده است با عنايت به مراتب فوق تعيين آثار ناشي از تعديلات احتمالي، که در صورت دريافت تطبيق حساب فيمابين، بر صورت‌هاي مالي و اقلام مقايسه‌اي آن ضرورت مي يافت براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي‌ شرکت جوي گستر نفت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمامي جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

7. به شرح توضيحات يادداشت 1-3-17 صورت‌هاي مالي، درآمد عملياتي سنوات اخير شرکت عمدتا ناشي از قرارداد في‌مابين با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان بوده که موضوع قرارداد خاتمه يافته و اقدام موثري در خصوص بازاريابي و برنامه‌ريزي جهت حفظ و تداوم سودآوري آتي شرکت صورت نپذيرفته است. تحت اين شرايط، ضروري است، سهامداران محترم تصميمات لازم در زمينه چگونگي فعاليت آتي شرکت را اتخاذ نمايند. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.)

8. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 5 ارديبهشت ماه 1397 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي، نظر مشروط اظهار شده است.

9. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 26/02/1397 صاحبان سهام در خصوص بند 4 گزارش و بررسي و تکميل طرح توسعه خطوط توليد شرکت منجر به نتيجه نگرديده است.
10. معاملات مندرج دريادداشت 25 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن‌که تشريفات پيش بيني شده در ماده مذکور مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره رعايت شده، با در نظر گرفتن واقعيات موجود درباره معاملات شرکت با اشخاص وابسته و همگروه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي 1397 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

08اردیبهشت1398
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471398/03/01 15:12:06
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741398/03/01 15:14:40